cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 4)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 4)


(Tiếp theo phần 3)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

Thực hiện giấc mơ vĩ đại, nhất định phải thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay, là thành tựu căn bản mà Đảng và nhân dân Trung Quốc đạt được sau nhiều lần trải qua muôn vàn gian khổ và phải trả giá to lớn. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường tất yếu để thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tạo ra cuộc sống tươi đẹp cho nhân dân; hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là lý luận đúng đắn chỉ đạo Đảng và nhân dân thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại; thể chế chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là bảo đảm căn bản về thể chế cho sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc đương đại; nền văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khích lệ toàn Đảng và các dân tộc trên toàn Trung Quốc dũng cảm tiến về phía trước. Toàn Đảng cần tự giác tăng cường hơn nữa tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về thể chế và tự tin về văn hóa; không đi con đường cũ là đóng cửa cứng nhắc, cũng không đi con đường bất chính thay đổi ngọn cờ; duy trì ý chí vững vàng về chính trị, kiên trì làm việc thiết thực để phát triển đất nước, trước sau như một kiên định và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại có mối liên hệ chặt chẽ, xuyên suốt với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, trong đó công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng có vai trò quyết định. Thúc đẩy công trình vĩ đại cần kết hợp với thực tiễn của cuộc đấu tranh vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại; bảo đảm Đảng luôn đi đầu thời đại trong tiến trình lịch sử với tình hình thế giới biến đổi sâu sắc; luôn là trụ cột của toàn dân trong tiến trình lịch sử ứng phó với các rủi ro và thách thức trong và ngoài nước; luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên định và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Thưa các đồng chí! Sứ mệnh cần được gánh vác, sứ mệnh dẫn dắt tương lai. Chúng ta không được phụ sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân, phải xứng đáng với sự lựa chọn của lịch sử, trong thực tiễn vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, bằng sự lãnh đạo kiên cường và phấn đấu không ngừng nghỉ của Đảng, khích lệ toàn thể nhân dân Trung Hoa không ngừng phấn đấu vươn lên, quy tụ sức mạnh hào hùng, đồng tâm xây dựng Giấc mơ Trung Quốc!

III. TƯ TƯỞNG VÀ PHƯƠNG CHÂM CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC THỜI ĐẠI MỚI

Từ Đại hội 18 đến nay, sự thay đổi tình hình trong và ngoài nước cùng với sự phát triển của các ngành nghề trong nước đặt ra cho chúng ta một vấn đề thời đại trọng đại, đó chính là việc phải kết hợp lý luận và thực tiễn để trả lời một cách hệ thống các vấn đề cơ bản như cần phải kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc như thế nào, làm thế nào để kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, trong đó bao gồm các vấn đề cơ bản của việc kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới như mục tiêu tổng thể, nhiệm vụ tổng thể, bố cục tổng thể, bố cục chiến lược và phương hướng phát triển, phương thức phát triển, động lực phát triển, bước đi chiến lược, điều kiện bên ngoài, bảo đảm chính trị, đồng thời, cần căn cứ vào tình hình thực tiễn mới để đưa ra những phân tích về lý luận và chỉ đạo về chính sách đối với các mặt kinh tế, chính trị, pháp trị, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, dân sinh, dân tộc, tôn giáo, xã hội, văn minh sinh thái, an ninh quốc gia, quốc phòng và quân đội, “một nước hai chế độ” và thống nhất đất nước, mặt trận thống nhất, ngoại giao, xây dựng Đảng, tạo thuận lợi cho việc kiên trì và phát triển tốt hơn nữa Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Xoay quanh vấn đề thời đại trọng đại này, Đảng chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học làm chỉ đạo, kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, theo đuổi chân lý làm việc thực chất, kiên trì chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp chặt chẽ giữa điều kiện của thời đại mới và yêu cầu thực tiễn làm sâu sắc thêm nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển xã hội nhân loại với tầm nhìn hoàn toàn mới mẻ, trăn trở tìm tòi lý luận để đạt được những thành tựu lý luận mới quan trọng, hình thành tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới xác định rõ việc kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có nhiệm vụ tổng thể là thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, trên nền tảng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, chia làm hai bước đi để đến giữa thế kỷ này hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp; xác định rõ mâu thuẫn xã hội chủ yếu của nước ta thời kỳ mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng gia tăng của nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp hơn với việc phát triển không cân bằng, không đầy đủ, cần kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, không ngừng thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người, cùng nhau giàu có của toàn dân; xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung Quốc là “năm trong một”[1], bố cục chiến lược là “bốn toàn diện”[2], nhấn mạnh kiên định tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa; xác định rõ mục tiêu tổng thể của cải cách sâu sắc toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị đất nước và năng lực quản trị; xác định rõ mục tiêu tổng thể thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật là xây dựng hệ thống pháp trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị chủ nghĩa xã hội; xác định rõ mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của Đảng, có khả năng đánh thắng trận và có tác phong ưu việt, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới; xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc phải thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại; xác định rõ đặc trưng bản chất nhất của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ưu thế lớn nhất của chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, Đảng là lực lượng lãnh đạo chính trị tối cao, đề ra những yêu cầu tổng thể về xây dựng Đảng trong thời đại mới, nêu bật vai trò quan trọng của xây dựng chính trị trong công tác xây dựng Đảng.

Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học, là thành quả mới nhất của việc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marx-Lenin, là kết tinh của kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là kim chỉ nam hành động để toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, cần kiên trì lâu dài và không ngừng phát triển.

Toàn Đảng cần lĩnh hội sâu sắc thực chất tinh thần và nội hàm phong phú của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt thực hiện đúng đắn toàn diện trong mọi công tác.

1. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trong mọi mặt công tác. Đảng, chính, quân, dân, học sinh, các miền nam bắc tây đông đều do Đảng lãnh đạo. Cần tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức nhất trí, tự giác giữ gìn quyền uy của Trung ương và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, tự giác bảo đảm nhất trí cao độ với Trung ương cả về tư tưởng, chính trị và hành động, hoàn thiện cơ chế thể chế kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì định hướng chính là tiến lên trong ổn định, thúc đẩy đồng bộ bố cục tổng thể “năm trong một”, thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “bốn toàn diện”, nâng cao năng lực và ý chí nắm vững phương hướng, mưu cầu đại cục, hoạch định chính sách, thúc đẩy cải cách của Đảng, bảo đảm Đảng luôn luôn bao quát toàn cục, điều phối các bên. (Xem tiếp phần 5)

Bình luận của bạn