cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 5)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 5)


(Tiếp theo phần 4)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

2. Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm. Nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, là lực lượng căn bản quyết định tiền đồ vận mệnh của Đảng và đất nước. Cần kiên trì vị trí chủ thể của nhân dân, kiên trì xây dựng Đảng vì lợi ích chung, Đảng cầm quyền vì dân, thực hiện tôn chỉ căn bản là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, quán triệt đường lối quần chúng của Đảng trong toàn bộ các hoạt động điều hành đất nước, lấy mong muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của nhân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để tạo nên sự nghiệp lịch sử vĩ đại.

3. Kiên trì đi sâu cải cách toàn diện. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, chỉ có cải cách mở cửa mới phát triển được Trung Quốc, phát triển chủ nghĩa xã hội, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin. Cần kiên trì và hoàn thiện thể chế chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị đất nước và năng lực quản trị, kiên quyết phá bỏ các tư tưởng quan niệm lỗi thời và mặt khiếm khuyết của các thể chế, cơ chế, phá bỏ hàng rào cố kết lợi ích, tiếp thu các thành quả văn minh nhân loại hữu ích, xây dựng hoàn thiện thể chế có hệ thống hoàn thiện, quy phạm khoa học, vận hành hiệu quả, phát huy đầy đủ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa Trung Quốc.  

4. Kiên trì quan điểm phát triển mới. Phát triển là nền tảng và mấu chốt giải quyết tất cả các vấn đề của Trung Quốc, phát triển cần phải là phát triển khoa học, cần phải kiên trì không thay đổi quán triệt quan điểm phát triển sáng tạo, hài hòa, xanh, mở cửa và cùng hưởng. Cần phải kiên trì và hoàn thiện thể chế kinh tế cơ bản và chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, quyết không dao động củng cố và phát triển thể chế kinh tế công hữu, quyết không dao động khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn phát triển thể chế kinh tế phi công hữu, để thị trường đóng vai trò quyết định việc phân phối nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của loại hình công nghiệp mới, công nghệ thông tin, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, chủ động tham gia và thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, phát triển loại hình kinh tế mở ở cấp độ cao hơn, không ngừng tăng cường thực lực kinh tế và sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc.

5. Kiên trì nhân dân làm chủ. Kiên trì thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ và quản lý nhà nước theo pháp luật là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa. Phải kiên trì con đường phát triển chính trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì và hoàn thiện chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và chính trị hiệp thương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ tự trị khu vực dân tộc, chế độ tự quản quần chúng cơ sở, củng cố và phát triển rộng khắp mặt trận yêu nước thống nhất, phát triển hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiện toàn chế độ dân chủ, phong phú hình thức dân chủ, mở rộng con đường dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện vào trong đời sống chính trị quốc gia và đời sống xã hội.

6. Kiên trì quản lý nhà nước theo pháp luật toàn diện. Quản lý nhà nước toàn diện theo pháp luật là yêu cầu căn bản và là sự bảo đảm quan trọng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Cần lấy sự lãnh đạo của Đảng quán triệt thực hiện trong toàn bộ quá trình và các mặt trong quản lý nhà nước theo pháp luật, kiên định không thay đổi đi theo con đường pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc với Hiến pháp là hạt nhân, xây dựng hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển lý luận pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; kiên trì thúc đẩy đồng bộ quản lý nhà nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật và thực thi hành chính theo pháp luật; kiên trì xây dựng nhất thể nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị và xã hội pháp trị; kiên trì kết hợp pháp trị và đức trị, thống nhất hữu cơ giữa quản lý nhà nước theo pháp luật và quản lý đảng theo quy định, đi sâu cải cách thể chế tư pháp, nâng cao kiến thức pháp trị và tố chất đạo đức của toàn dân tộc.

7. Kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Tự tin về văn hóa là sức mạnh căn bản hơn, sâu lắng hơn và bền vững hơn trong sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Cần kiên trì chủ nghĩa Mác, xây dựng vững chắc lý tưởng vĩ đại chủ nghĩa cộng sản và lý tưởng chung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bồi đắp và thực hành quan điểm giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, không ngừng tăng cường quyền chủ đạo và quyền phát ngôn trong phương diện ý thức hệ, thúc đẩy chuyển hóa mang tính sáng tạo và phát triển mang tính đổi mới của văn hóa truyền thống Trung Hoa ưu tú, kế thừa văn hóa cách mạng, phát triển văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, không quên nguồn cội, tiếp thu bên ngoài và hướng tới tương lai, xây dựng tốt hơn nữa tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc và sức mạnh Trung Quốc, trở thành chỉ dẫn tinh thần cho nhân dân.

8. Kiên trì bảo đảm và cải thiện dân sinh trong quá trình phát triển. Tăng cường phúc lợi dân sinh là mục đích căn bản của phát triển. Cần mang lại nhiều lợi ích dân sinh hơn, giải quyết nhiều hơn nỗi lo về dân sinh, bổ sung những thiếu hụt về dân sinh trong quá trình phát triển, thúc đẩy công bằng xã hội, không ngừng đạt được những tiến triển mới trong các mặt như trẻ em được chăm sóc, đến tuổi được đi học, lao động được hưởng thành quả, có bệnh được điều trị, người già được chăm sóc, có nhà để ở và yếu thế được giúp đỡ, đi sâu triển khai trận chiến công kiên thoát nghèo, bảo đảm toàn thể nhân dân cảm nhận được nhiều hơn những thành quả trong quá trình cùng xây dựng, cùng chia sẻ sự phát triển, không ngừng thúc đẩy phát triển toàn diện con người cũng như toàn dân cùng giàu mạnh. Xây dựng một Trung Quốc bình an, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội, giữ gìn ổn định, hài hòa xã hội, đảm bảo quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài, nhân dân an cư lạc nghiệp.

9. Kiên trì sinh sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Xây dựng văn minh sinh thái là kế sách ngàn năm trong phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa. Cần xây dựng và thực hiện quan điểm non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc, kiên trì quốc sách căn bản tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, đối xử với môi trường sinh thái như với sinh mệnh của mình, tính toán tổng thể quản lý hệ thống núi, sông, rừng, đồng ruộng, hồ và đồng cỏ, thực thi chế độ bảo vệ môi trường sinh thái nghiêm ngặt nhất, hình thành phương thức phát triển và lối sống xanh, kiên định đi con đường phát triển văn minh trong phát triển sản xuất, cuộc sống giàu mạnh, sinh thái tươi đẹp, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp, tạo môi trường sản xuất, môi trường sống tốt đẹp cho nhân dân, đóng góp cho an ninh sinh thái toàn cầu.

10. Kiên trì quan niệm tổng thể an ninh quốc gia. Tính toán tổng thể phát triển và an ninh, tăng cường ý thức biết lo lắng, lúc bình yên biết nghĩ đến lúc nguy nan là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần phải kiên trì đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, lấy sự an toàn cho nhân dân làm tôn chỉ, lấy an ninh chính trị làm căn bản, tính toán tổng thể an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ, an ninh quốc thổ và an ninh quốc dân, an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh tự thân và an ninh chung, hoàn thiện hệ thống chế độ an ninh quốc gia, tăng cường xây dựng năng lực an ninh quốc gia, kiên quyết giữ gìn bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.

11. Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân. Xây dựng một quân đội nhân dân theo sự chỉ huy của Đảng, có khả năng đánh thắng trận và có tác phong tốt đẹp, là điểm tựa chiến lược thực hiện hai mục tiêu phấn đấu 100 năm, thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Cần quán triệt toàn diện một loạt nguyên tắc và thể chế căn bản về việc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân, xác lập vị thế chỉ đạo của tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong xây dựng quốc phòng và quân đội thời đại mới, kiên trì xây dựng quân đội bằng chính trị, xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, phát triển quân đội bằng khoa học kỹ thuật, quản lý quân đội theo pháp luật, càng cần chú trọng tập trung vào thực chiến, chú trọng sáng tạo, chú trọng xây dựng hệ thống, chú trọng chuyên sâu hiệu quả và chú trọng kết hợp giữa quân sự và dân sự trong công nghiệp quốc phòng, thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội mạnh của Đảng trong thời đại mới.

12. Kiên trì “một nước hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất đất nước. Duy trì sự phồn vinh, ổn định lâu dài của Hong Kong, Macau, thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước, là yêu cầu tất yếu thực hiện phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần phải kết hợp hữu cơ giữa việc duy trì quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với đặc khu hành chính Hong Kong, Macau và bảo đảm quyền tự trị cao độ của đặc khu hành chính, bảo đảm không thay đổi và không dao động phương châm “một nước hai chế độ”, bảo đảm thực tiễn “một nước hai chế độ” không biến dạng, không biến chất. Cần kiên trì nguyên tắc “một nước Trung Quốc”, kiên trì “nhận thức chung 1992”, thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, làm sâu sắc hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai bờ, thúc đẩy đồng bào hai bờ cùng phản đối mọi hoạt động chia rẽ đất nước, cùng phấn đấu thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. (Xem tiếp phần 6)

Bình luận của bạn