cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 6)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 6)


(Tiếp theo phần 5)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

13. Kiên trì thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại. Giấc mơ của nhân dân Trung Quốc liên thông chặt chẽ với giấc mơ của nhân dân các nước, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc không tách rời môi trường quốc tế hòa bình và trật tự thế giới ổn định. Cần phải tính toán tổng thể hai đại cục trong nước và quốc tế, trước sau như một đi con đường phát triển hòa bình, thực hiện chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, kiên trì quan điểm đúng đắn về đạo nghĩa và lợi ích, xây dựng quan điểm an ninh mới, an ninh chung, an ninh tổng hợp, an ninh hợp tác và an ninh bền vững, mưu cầu triển vọng phát triển mở cửa sáng tạo, bao trùm, cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan, bao dung tiếp thu lẫn nhau, xây dựng hệ thống sinh thái tôn trọng tự nhiên, phát triển xanh, Trung Quốc sẽ mãi là đất nước đóng góp cho hòa bình thế giới, cho sự phát triển toàn cầu và giữ gìn trật tự thế giới.

14. Kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Mạnh dạn tự cách mạng, quản lý Đảng nghiêm minh là phẩm chất rõ nét nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần lấy Điều lệ Đảng làm nền tảng cơ bản để tuân thủ, đặt công tác xây dựng Đảng về chính trị lên vị trí hàng đầu, thúc đẩy đồng thời xây dựng Đảng bằng tư tưởng và quản lý Đảng bằng thể chế, thúc đẩy tổng thể công tác xây dựng Đảng, nắm chắc “thiểu số then chốt”[3], kiên trì “tam nghiêm, tam thực”[4], kiên trì chế độ tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chính trị trong Đảng, thực hiện nghiêm minh kỷ luật trong Đảng, tăng cường giám sát trong Đảng, phát triển văn hóa chính trị tích cực lành mạnh trong Đảng, làm trong sạch toàn diện môi trường chính trị trong Đảng, kiên quyết chỉnh đốn những tác phong không đúng đắn, trừng trị tham nhũng với thái độ không khoan nhượng, không ngừng tăng cường năng lực tự làm sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của Đảng, luôn luôn duy trì mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

14 điều nêu trên tạo nên phương châm và chiến lược cơ bản kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Các đồng chí trong toàn Đảng cần quán triệt toàn diện lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm và chiến lược cơ bản của Đảng, dẫn dắt tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Thực tiễn không có điểm dừng, sáng tạo lý luận cũng không có điểm dừng. Thế giới đang thay đổi từng giờ từng phút, Trung Quốc cũng đang thay đổi từng giờ từng phút, lý luận của chúng ta cần phải theo kịp thời đại, không ngừng nhận thức quy luật, không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn, sáng tạo thể chế, sáng tạo văn hóa và sáng tạo trên các phương diện khác.

Thưa các đồng chí! Thời đại là cội nguồn của tư tưởng, thực tiễn là nguồn gốc của lý luận. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của thời đại, mạnh dạn kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm thì chủ nghĩa Mác của Trung Quốc trong thế kỷ 21 nhất định sẽ thể hiện sức mạnh chân lý mạnh mẽ hơn và có sức thuyết phục hơn.

IV. QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI XÂY DỰNG TOÀN DIỆN XÃ HỘI KHÁ GIÁ, MỞ RA CHẶNG ĐƯỜNG MỚI XÂY DỰNG TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC HIỆN ĐẠI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau khi tiến hành cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra bố trí chiến lược cho việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, đề ra mục tiêu chiến lược “ba bước đi”. Đã hoàn thành trước thời hạn 2 mục tiêu là giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cho nhân dân và đời sống nhân dân về tổng thể đạt mức khá giả. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra hoàn thành xây dựng xã hội khá giả với kinh tế phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa học giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phồn vinh hơn, xã hội hài hòa hơn, đời sống nhân dân giàu có hơn vào dịp 100 năm ngày thành lập Đảng, sau đó phấn đấu tiếp thêm 30 năm, cơ bản thực hiện hiện đại hóa, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vào dịp 100 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa.

Từ nay đến năm 2020, là thời kỳ quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Cần căn cứ vào các yêu cầu cho việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả do Đại hội 16, 17 và 18 đề ra, bám sát những thay đổi về mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc, thúc đẩy tổng thể xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái, kiên định thực thi chiến lược phát triển đất nước bằng khoa học giáo dục, chiến lược xây dựng đất nước lớn mạnh bằng nhân tài, chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo, chiến lược chấn hưng nông thôn, chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, chiến lược phát triển bền vững, chiến lược phát triển kết hợp giữa quân sự và dân sự trong công nghiệp quốc phòng, làm nổi bật và nắm lấy trọng điểm, bổ sung khâu còn yếu, cải thiện mặt yếu kém, đặc biệt là cần kiên quyết đánh tốt trận chiến đề phòng và hóa giải các rủi ro lớn, thực hiện đúng và trúng các biện pháp xóa đói giảm nghèo, phòng chống ô nhiễm, làm cho việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả được nhân dân thừa nhận, được lịch sử kiểm nghiệm.

Từ Đại hội Đảng 19 đến Đại hội Đảng 20, là thời kỳ giao thoa lịch sử của hai mục tiêu phấn đấu 100 năm. Chúng ta vừa phải hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, lại vừa phải thừa thế đi lên mở ra tiến trình mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, tiến quân về mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

Phân tích tổng hợp tình hình trong nước và quốc tế và điều kiện phát triển của Trung Quốc, từ năm 2020 đến giữa thế kỷ này có thể đưa ra các bố trí theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất, từ năm 2020 đến năm 2035, trên cơ sở hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, phấn đấu thêm 15 năm để cơ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Khi đó, thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ của Trung Quốc sẽ có bước nhảy vọt, xếp hàng đầu trong các nước theo mô hình sáng tạo; quyền tham gia bình đẳng, phát triển bình đẳng của nhân dân được đảm bảo đầy đủ, cơ bản hoàn thành xây dựng nhà nước pháp trị, chính quyền pháp trị, xã hội pháp trị, thể chế các mặt hoàn thiện hơn, cơ bản hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; trình độ văn minh xã hội đạt tới tầm cao mới, sức mạnh mềm văn hóa quốc gia được tăng cường rõ rệt, tầm ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa sâu rộng hơn; đời sống nhân dân giàu có hơn, tỉ lệ nhóm người có thu nhập trung bình nâng cao rõ rệt, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn và khoảng cách về mức sống cư dân được thu hẹp rõ rệt, cơ bản thực hiện đồng đều dịch vụ công cơ bản, toàn dân cùng giàu có đạt được tiến triển vững chắc; cơ bản hình thành bố cục quản trị xã hội hiện đại, xã hội tràn đầy sức sống, hài hòa và trật tự; môi trường sinh thái có chuyển biến tốt căn bản, cơ bản thực hiện mục tiêu Trung Quốc tươi đẹp.

Giai đoạn thứ hai, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, phấn đấu thêm 15 năm, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Khi đó, văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội, văn minh sinh thái của Trung Quốc sẽ được nâng cao toàn diện, thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước, trở thành đất nước hàng đầu về sức mạnh tổng hợp quốc gia và tầm ảnh hưởng quốc tế, cơ bản thực hiện toàn dân cùng giàu có, nhân dân Trung Quốc sẽ được hưởng cuộc sống an khang hạnh phúc hơn, dân tộc Trung Hoa sẽ đứng sừng sững giữa các dân tộc trên thế giới với tư thế đàng hoàng hơn.

Thưa các đồng chí! Từ hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả đến cơ bản thực hiện hiện đại hóa, rồi đến hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại là bố trí chiến lược của sự phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Chúng ta phải bền gan vững chí, gắng sức viết lên trang sử vẻ vang của tiến trình mới hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa!

V. QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MỚI, XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH TẾ HIỆN ĐẠI HÓA

Phấn đấu thực hiện “hai mục tiêu một trăm năm”, thực hiện giấc mơ phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân; cần kiên định không thay đổi coi phát triển là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng trong việc điều hành và phát triển đất nước, kiên trì giải phóng và phát triển năng lực sản xuất xã hội, kiên trì phương hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh bền vững.

Nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn tăng trưởng cao sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Hiện đang ở thời kỳ then chốt chuyển đổi phương thức phát triển, tối ưu hóa kết cấu kinh tế, chuyển đổi động lực tăng trưởng. Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa là yêu cầu cấp bách để vượt qua cửa ải và là mục tiêu chiến lược trong phát triển của Trung Quốc. Cần kiên trì coi chất lượng là số một, ưu tiên hiệu quả và lợi ích. Dựa vào cải cách kết cấu theo hướng trọng cung làm dòng chính, thúc đẩy thay đổi chất lượng, thay đổi hiệu suất và thay đổi động lực của phát triển kinh tế. Nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp, ra sức đẩy nhanh phát triển đồng bộ giữa xây dựng hệ thống ngành nghề của nền kinh tế thực, sáng tạo khoa học kỹ thuật, tài chính hiện đại và nguồn nhân lực. Nỗ lực xây dựng thể chế kinh tế với cơ chế thị trường hiệu quả, chủ thể vi mô có sức sống và điều tiết vĩ mô hợp lý, không ngừng tăng cường sức cạnh tranh và sáng tạo của nền kinh tế Trung Quốc. (Xem tiếp phần 7)

Bình luận của bạn