cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 9)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 9)


(Tiếp theo phần 8)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

VII. KIÊN ĐỊNH TỰ TIN VĂN HÓA, THÚC ĐẨY VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PHỒN VINH THỊNH VƯỢNG

Văn hóa là linh hồn của một quốc gia, một dân tộc. Văn hóa hưng thịnh thì đất nước sẽ hưng thịnhvăn hóa mạnh thì dân tộc sẽ mạnh. Không có sự tự tin mạnh mẽ vào văn hóa, thì văn hóa sẽ không phồn vinh, thịnh vượng và càng không có công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Cần kiên trì con đường phát triển văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, khơi dậy sức sống sáng tạo mới về văn hóa của toàn dân tộc, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa.    

Nền văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bắt nguồn từ văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được thai nghén trong lịch sử văn minh hơn 5000 năm của dân tộc Trung Hoa; được hun đúc từ nền văn hóa cách mạng và văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến được tạo ra trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng, xây dựng, cải cách; được bén rễ từ thực tiễn vĩ đại của xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc chính là lấy chủ nghĩa Marx làm chỉ đạo, giữ vững lập trường văn hóa Trung Hoa, xuất phát từ hiện thực Trung Quốc đương đại, kết hợp với các điều kiện trong thời đại ngày nay. Phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa dân tộc, khoa học và đại chúng theo hướng hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai. Thúc đẩy phát triển hài hòa giữa văn minh tinh thần và văn minh vật chất xã hội chủ nghĩa. Cần kiên trì phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa. Kiên trì trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, kiên trì sự chuyển hóa mang tính sáng tạo, phát triển mang tính đổi mới. Không ngừng tạo nên sự huy hoàng mới cho nền văn hóa Trung Hoa.

1. Nắm vững quyền lãnh đạo đối với công tác ý thức hệ. Ý thức hệ quyết định hướng đi lên và con đường phát triển của văn hóa. Cần thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa, quần chúng hóa chủ nghĩa Mác. Xây dựng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa có sức hội tụ và sức dẫn dắt lớn mạnh, để toàn thể nhân dân đoàn kết chặt chẽ về niềm tin lý tưởng, quan điểm giá trị, quan điểm đạo đức. Cần tăng cường trang bị lý luận, thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đi vào lòng người. Đi sâu nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác, đẩy nhanh xây dựng khoa học triết học chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đẩy nhanh xây dựng Cơ quan tư vấn, nghiên cứu chính sách kiểu mới đặc sắc Trung Quốc. Hết sức coi trọng việc xây dựng và đổi mới các biện pháp truyền thông, nâng cao sức truyền bá, sức hướng dẫn, sức ảnh hưởng, độ tin cậy của dư luận báo chí. Tăng cường xây dựng nội dung trên mạng internet, xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp mạng, xây dựng không gian mạng trong sạch. Thực hiện chế độ chịu trách nhiệm đối với công tác ý thức hệ, tăng cường xây dựng và quản lý thế trận, chú ý phân biệt vấn đề nguyên tắc chính trị, vấn đề nhận thức tư tưởng, vấn đề quan điểm học thuật, là lá cờ đầu trong việc phản đối và tẩy chay các quan điểm sai lầm.

2. Bồi dưỡng và thực hiện giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa là thể hiện sự tập trung của tinh thần Trung Quốc đương đại, gắn với sự theo đuổi giá trị chung của toàn thể nhân dân. Cần chú trọng đào tạo một thế hệ mới gánh vác được trách nhiệm vĩ đại phục hưng dân tộc. Tăng cường hướng dẫn giáo dục, trưởng thành từ thực tiễn, bảo đảm về chế độ, phát huy vai trò hướng dẫn của giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa đối với giáo dục quốc dân, xây dựng văn minh tinh thần, truyền bá - sản xuất - sáng tạo các sản phẩm văn hóa tinh thần. Đưa giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa hòa nhập vào các mặt trong phát triển xã hội, chuyển thành sự đồng thuận về tình cảm và thói quen hành vi của người dân. Kiên trì toàn dân hành động, cán bộ dẫn đầu, làm từ gia đình, làm ngay từ lúc còn nhỏ. Đi sâu khai thác những quan niệm tư tưởng, tinh thần nhân văn, quy phạm đạo đức chứa đựng trong văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kết hợp với yêu cầu thời đại, kế thừa sáng tạo để văn hóa Trung Hoa thể hiện sức lôi cuốn vĩnh cửu và phong thái thời đại.

3. Tăng cường xây dựng đạo đức tư tưởng. Nhân dân có tín ngưỡng, đất nước mới có sức mạnh, dân tộc mới có hy vọng. Cần nâng cao sự giác ngộ tư tưởng, trình độ đạo đức, tố chất văn minh của nhân dân. Nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội. Triển khai rộng rãi giáo dục về niềm tin lý tưởng, đi sâu tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc, tôn vinh tinh thần thời đại và tinh thần dân tộc. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội. Hướng dẫn nhân dân xây dựng quan điểm lịch sử, quan điểm dân tộc, quan điểm quốc gia, quan điểm văn hóa đúng đắn. Đi sâu thực hiện chương trình xây dựng đạo đức công dân, thúc đẩy xây dựng đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục trong gia đình, phẩm chất đạo đức cá nhân. Khích lệ nhân dân hướng thiện, kính già yêu trẻ, trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân. Tăng cường và cải thiện công tác chính trị tư tưởng, đi sâu triển khai hoạt động xây dựng văn minh tinh thần mang tính quần chúng. Tôn vinh tinh thần khoa học, phổ cập kiến thức khoa học, triển khai hành động thay đổi phong tục tập quán, tôn vinh trào lưu mới thời đại, tẩy chay sự gặm nhấm của văn hóa thối nát và lạc hậu. Thúc đẩy cơ chế hóa việc xây dựng sự trung thực và phục vụ tình nguyện, tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức quy tắc, ý thức cống hiến.

4. Phát triển phồn vinh văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa. Văn hóa nghệ thuậtxã hội chủ nghĩa là văn hóa nghệ thuật của nhân dân, cần kiên trì hướng sáng tác lấy nhân dân làm trung tâm, tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật xứng đáng với thời đại trong quá trình đi vào đời sống, bám rễ trong nhân dân. Cần phát triển sáng tác văn hóa nghệ thuật, kiên trì sự thống nhất giữa tư tưởng uyên thâm, nghệ thuật tinh xảo, chế tác hoàn mỹ. Tăng cường tạo ra những chủ đề hiện thực, không ngừng sáng tác những tác phẩm xuất sắc ca ngợi Đảng, ca ngợi tổ quốc, ca ngợi nhân dân, ca ngợi anh hùng. Phát huy dân chủ học thuật, dân chủ nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tác văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy sáng tạo văn hóa nghệ thuật. Khởi xướng việc chú trọng thưởng thức, chú trọng phong cách, chú trọng trách nhiệm. Tẩy chay sự thô tục, dung tục, nịnh nọt. Tăng cường xây dựng đội ngũ văn hóa nghệ thuật, tạo ra hàng loạt những bậc thầy lỗi lạc đủ cả tài và đức, bồi dưỡng hàng loạt nhân tài sáng tác trình độ cao.

5. Thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa. Muốn đáp ứng mong đợi mới về cuộc sống tươi đẹp của nhân dân thì cần phải cung cấp những món ăn tinh thần phong phú. Cần đi sâu cải cách thể chế văn hóa, hoàn thiện chế độ quản lý văn hóa, đẩy nhanh xây dựng cơ chế thể chế đặt hiệu quả xã hội lên vị trí hàng đầu, coi trọng cả hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng, đi sâu thực hiện công trình văn hóa đem lại lợi ích cho nhân dân, làm phong phú hoạt động văn hóa mang tính quần chúng. Tăng cường tận dụng, bảo vệ các cổ vật và kế thừa, bảo tồn các di sản văn hóa. Kiện toàn hệ thống ngành nghề và hệ thống thị trường của văn hóa hiện đại, đổi mới cơ chế sản xuất kinh doanh, hoàn thiện chính sách kinh tế văn hóa, vun đắp hình thái ngành văn hóa kiểu mới. Triển khai rộng rãi hoạt động rèn luyện thể chất trong toàn dân, đẩy nhanh thúc đẩy xây dựng nước mạnh về thể thao, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Olympic, Paralympic mùa Đông Bắc Kinh. Tăng cường giao lưu nhân văn trong và ngoài nước, lấy bản thân làm chủ, tiếp thu bao dung. Thúc đẩy xây dựng năng lực truyền thông quốc tế, làm tốt công tác tuyên truyền, thể hiện một Trung Quốc chân thực, đa phương diện, toàn diện, nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.

Thưa các đồng chí, kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa là người hướng dẫn và thực hiện tích cực nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, vừa là người kế thừa và tôn vinh trung thành của văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Người Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc ngày nay cần và nhất định có thể gánh vác được sứ mệnh văn hóa mới, tiến hành sáng tạo văn hóa trong sáng tạo thực tiễn, thực hiện tiến bộ văn hóa trong sự tiến bộ của lịch sử.

VIII. NÂNG CAO MỨC ĐỘ BẢO ĐẢM VÀ CẢI THIỆN DÂN SINH, TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ XÃ HỘI

Toàn Đảng cần phải khắc cốt ghi tâm nguyên nhân vì sao vấn đề con người là hòn đá thử vàng để kiểm nghiệm tính chất của một chính đảng hay một chính quyền. Dẫn dắt nhân dân xây dựng cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu nhất quán không thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần phải luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên vị trí cao nhất, mang thành quả cải cách và phát triển đến với toàn thể nhân dân nhiều hơn và công bằng hơn, không ngừng tiến tới thực hiện mục tiêu toàn dân cùng giàu mạnh.

Để bảo đảm và cải thiện dân sinh cần phải nắm chắc các vấn đề lợi ích trực tiếp nhất, thiết thực nhất mà nhân dân quan tâm nhất, vừa phải gắng sức mà làm, lại phải lượng sức mà làm, làm từng việc một, qua từng năm một. Kiên trì người người đều làm tròn trách nhiệm, ai nấy đều được hưởng, giữ vững giới hạn thấp nhất, làm nổi bật trọng tâm, hoàn thiện thể chế, định hướng dự báo; hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, bảo đảm đời sống cơ bản của quần chúng nhân dân; không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhân dân về một cuộc sống tươi đẹp; không ngừng thúc đẩy công bằng, chính nghĩa trong xã hội; hình thành quản trị xã hội có hiệu quả và trật tự xã hội tốt đẹp; làm cho cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn của nhân dân đầy đặn hơn, bảo đảm hơn, bền vững hơn. (Xem tiếp phần 10)

Bình luận của bạn