cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 11)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 11)


(Tiếp theo phần 10)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

IX. ĐẨY NHANH CẢI CÁCH THỂ CHẾ VĂN MINH SINH THÁI, XÂY DỰNG TRUNG QUỐC TƯƠI ĐẸP

Con người và thiên nhiên là cộng đồng có chung sự sống, con người phải tôn trọng thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Chỉ có tuân theo quy luật tự nhiên thì con người mới có thể tránh được việc đi đường vòng trong quá trình khai thác, tận dụng thiên nhiên một cách hiệu quả, sự phá hoại của loài người với thiên nhiên cuối cùng cũng sẽ làm hại chính loài người, đây là quy luật không thể cưỡng lại.

Công cuộc hiện đại hóa mà Trung Quốc cần xây dựng là sự hiện đại hóa mà trong đó con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, vừa phải sáng tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về một cuộc sống tươi đẹp của nhân dân, vừa phải tạo ra nhiều hơn nữa các sản phẩm sinh thái chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về  một môi trường sinh thái tươi đẹp. Phải kiên trì phương châm ưu tiên tiết kiệm, ưu tiên bảo vệ, ưu tiên khôi phục thiên nhiên làm chủ đạo, hình thành bố cục không gian, kết cấu ngành nghề, phương thức sản xuất, phương thức sinh sống tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, trả lại cho thiên nhiên sự bình yên, hài hòa và tươi đẹp.

1. Thúc đẩy phát triển xanh. Đẩy nhanh xây dựng chế độ pháp luật và định hướng chính sách sản xuất và tiêu dùng xanh; xây dựng kiện toàn hệ thống kinh tế xanh, ít carbon và phát triển tuần hoàn. Xây dựng hệ thống đổi mới công nghệ xanh do thị trường định hướng, phát triển ngành tài chính tiền tệ xanh, mở rộng phát triển ngành nghề tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, các ngành sản xuất sạch, năng lượng sạch. Thúc đẩy cách mạng về sản xuất và tiêu thụ năng lượng, xây dựng hệ thống năng lượng sạch, carbon thấp, an toàn, hiệu quả cao. Thúc đẩy tiết kiệm toàn diện và tận dụng tài nguyên một cách tuần hoàn, thực hiện chương trình tiết kiệm nước quốc gia, giảm tiêu hao năng lượng và vật chất, thực hiện liên kết tuần hoàn giữa hệ thống sản xuất và hệ thống sinh hoạt. Đề xướng phương thức sinh hoạt tiết kiệm, đúng mực, xanh, carbon thấp, phản đối xa hoa lãng phí và tiêu dùng bất hợp lý, triển khai phát động các chương trình như cơ đơn vị tiết kiệm, gia đình xanh, trường học xanh, khu phố xanh và xuất hành xanh.

2. Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm về môi trường. Kiên trì toàn dân cùng quản lý, ngăn ngừa từ gốc, triển khai lâu bền chương trình phòng chống ô nhiễm khí quyển, giành thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh. Đẩy nhanh phòng chống ô nhiễm nước, thực hiện xử lý tổng hợp môi trường lưu vực và vùng biển gần bờ. Tăng cường kiểm soát và khôi phục đất ô nhiễm, tăng cường ngăn ngừa chất thải từ nông nghiệp gây ô nhiễm trên diện rộng, triển khai chương trình làm sạch môi trường sinh sống ở nông thôn. Tăng cường xử lý chất thải rắn và rác thải. Nâng cao tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm, tăng thêm trách nhiệm đối với  đối tượng xả thải, kiện toàn chế độ đánh giá uy tín bảo vệ môi trường, bắt buộc công khai thông tin, xử nghiêm phạt nặng… Xây dựng hệ thống xử lý môi trường do chính quyền làm chủ đạo, doanh nghiệp là chủ thể, xã hội tổ chức và người dân cùng tham gia. Tích cực tham gia quản trị môi trường toàn cầu, thực hiện cam kết giảm thải.

3. Tăng cường mức độ bảo vệ hệ thống sinh thái. Triển khai các công trình lớn và quan trọng về bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái, tối ưu hóa hệ thống lá chắn an ninh sinh thái, xây dựng hành lang sinh thái và mạng lưới bảo vệ tính đa dạng của sinh vật, nâng cao chất lượng và tính ổn định của hệ thống sinh thái. Hoàn thành công tác xác định 03 tuyến kiểm soát gồm giới hạn đỏ về bảo vệ sinh thái, bảo vệ vĩnh viễn đồng ruộng cơ bản và bảo vệ ranh giới phát triển đô thị. Triển khai chương trình làm xanh đất đai, thúc đẩy việc quản lý, xử lý tổng hợp đối với hoang mạc hóa, đá hóa, sạt lở đất; tăng cường bảo vệ và phục hồi các vùng đất ngập nước, tăng cường phòng chống thiên tai địa chất. Hoàn thiện chế độ bảo vệ rừng tự nhiên, mở rộng việc trả đất canh tác để trồng rừng, trồng cỏ. Bảo vệ nghiêm đất canh tác, mở rộng thí điểm luân canh dưỡng đất canh tác, kiện toàn chế độ nghỉ để dưỡng cho đất canh tác, đất đồng cỏ, đất rừng, sông ngòi, ao hồ…, xây dựng chế độ bồi thường sinh thái theo hướng thị trường hóa, đa nguyên hóa.

4. Cải cách thể chế quản lý giám sát môi trường sinh thái. Tăng cường thiết kế tổng thể và tổ chức lãnh đạo đối với công tác xây dựng văn minh sinh thái, thiết lập cơ quan quản lý tài sản tài nguyên thiên nhiên và quản lý giám sát sinh thái tự nhiên, hoàn thiện chế độ quản lý môi trường sinh thái, thống nhất thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người sở hữu tài nguyên tài sản thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân; thống nhất thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát, sử dụng và bảo vệ, phục hồi sinh thái đối với tất cả không gian đất đai; thống nhất thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý giám sát và thực thi pháp luật hành chính đối với các hoại hình phát thải ở thành thị và nông thôn. Xây dựng chế độ khai thác và bảo vệ không gian đất đai, hoàn thiện chính sách đồng bộ về khu công năng chính, xây dựng hệ thống đất đai bảo vệ thiên nhiên với chủ thể là công viên quốc gia. Kiên quyết ngăn chặn và trừng trị các hành vi phá hoại môi trường sinh thái.

Thưa các đồng chí, xây dựng văn minh sinh thái là sự nghiệp mà công sức bỏ ra hôm nay nhưng lợi ích tới ngàn đời sau. Chúng ta phải xây dựng vững chắc quan điểm về văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hình thành bố cục mới trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nỗ lực đóng góp công sức của thế hệ chúng ta cho công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái.

X. KIÊN TRÌ ĐI CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI HÙNG MẠNH ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC, THÚC ĐẨY TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI HÓA QUỐC PHÒNG VÀ QUÂN ĐỘI

Xây dựng quốc phòng và quân đội đang ở điểm khởi đầu lịch sử mới. Trước sự biến đổi sâu sắc của môi trường an ninh quốc gia, trước nhu cầu thời đại về xây dựng đất nước giàu mạnh, quân đội hùng mạnh, buộc phải quán triệt toàn diện tư tưởng của Đảng về xây dựng quân đội mạnh trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, xây dựng lực lượng lục quân, hải quân, không quân, tên lửa và lực lượng chi viện chiến lược hiện đại hóa lớn mạnh, xây dựng cơ quan chỉ huy tác chiến liên hợp Chiến khu vững mạnh, hiệu quả cao, xây dựng hệ thống tác chiến hiện đại đặc sắc Trung Quốc, gánh vác được nhiệm vụ, sứ mệnh thời đại mới mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thích ứng với xu hướng phát triển cách mạng quân sự mới của thế giới và nhu cầu an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng, bảo đảm đến năm 2020 cơ bản thực hiện cơ giới hoá, việc xây dựng tin học hóa thu được tiến triển quan trọng, năng lực chiến lược được nâng cao rõ rệt. Đồng bộ với tiến trình hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa lý luận quân sự, hiện đại hóa phương thức tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân lực quân sự, hiện đại hóa vũ khí trang bị, phấn đấu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, đến giữa thế kỷ này hoàn thành xây dựng toàn diện quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới.

Tăng cường xây dựng Đảng trong quân đội, triển khai giáo dục với chủ đề “Kế thừa gien đỏ, đảm đương trọng trách xây dựng quân đội hùng mạnh”, thúc đẩy xây dựng hệ thống đãi ngộ và nâng cao niềm vinh dự của quân nhân, đào tạo quân nhân cách mạng thời đại mới có linh hồn, có bản lĩnh, có tinh thần quyết chiến, có đạo đức, giữ mãi tính chất, tôn chỉ, bản sắc của quân đội nhân dân. Tiếp tục đi sâu cải cách quốc phòng và quân đội, đi sâu cải cách các chính sách chế độ quan trọng như chế độ nghề nghiệp hóa sỹ quan, chế độ nhân viên quân sự, thúc đẩy cách mạng quản lý quân sự, hoàn thiện và phát triển thể chế quân sự xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Xác định tư tưởng khoa học công nghệ là sức chiến đấu cốt lõi, thúc đẩy đổi mới công nghệ quan trọng, tự chủ sáng tạo, tăng cường xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự, xây dựng quân đội nhân dân theo mô hình sáng tạo. Quản lý quân đội nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi căn bản phương thức quản lý quân đội, nâng cao trình độ pháp trị hóa xây dựng quốc phòng và quân đội.

Quân đội là phải sẵn sàng chiến đấu, mọi công việc đều phải kiên trì chuẩn mực sức chiến đấu, tập trung theo hướng có thể chiến đấu và chiến thắng. Thực hiện tốt sự chuẩn bị đấu tranh quân sự trên các phương hướng chiến lược, tính toán tổng thể thúc đẩy sự chuẩn bị đấu tranh quân sự trong lĩnh vực an ninh truyền thống và lĩnh vực an ninh kiểu mới, phát triển lực lượng tác chiến và lực lượng bảo đảm kiểu mới, triển khai huấn luyện quân sự thực chiến hóa, tăng cường vận dụng lực lượng quân sự, tăng cường phát triển quân sự thông minh, nâng cao năng lực tác chiến liên hợp, năng lực tác chiến toàn khu vực trên cơ sở hệ thống thông tin mạng, tạo dựng hiệu quả xu thế có lợi, quản lý và kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn chiến tranh, đánh thắng chiến tranh.

Kiên trì sự thống nhất giữa xây dựng đất nước giàu mạnh và quân đội hùng mạnh, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, thiết kế thượng tầng, cải cách đổi mới và thực hiện các dự án quan trọng, đi sâu cải cách công nghiệp khoa học công nghệ quốc phòng, hình thành bố cục phát triển sâu sắc hội nhập quân sự và dân sự, xây dựng hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia nhất thể hóa. Hoàn thiện hệ thống động viên quốc phòng, xây dựng hệ thống phòng thủ biên cương, trên biển, trên không hiện đại lớn mạnh và vững chắc. Xây dựng cơ quan quản lý đảm bảo cho quân nhân giải ngũ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quân nhân và gia đình quân nhân, để quân nhân trở thành nghề nghiệp được cả xã hội tôn trọng. Đi sâu cải cách lực lượng cảnh sát vũ trang, xây dựng lực lượng cảnh sát vũ trang hiện đại hóa.

Thưa các đồng chí! Quân đội Trung Quốc là quân đội nhân dân, quốc phòng Trung Quốc là quốc phòng toàn dân. Trung Quốc cần phải tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, củng cố đoàn kết giữa quân đội và Chính phủ, quân đội và nhân dân, hội tụ sức mạnh lớn mạnh nhằm thực hiện Giấc mơ Trung Quốc và giấc mơ xây dựng quân đội hùng mạnh. (Xem tiếp phần 12)

Bình luận của bạn