cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 13)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 13)


(Tiếp theo phần 12)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

XIII. KIÊN ĐỊNH KHÔNG DAO ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẢNG NGHIÊM MINH TOÀN DIỆN, KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẦM QUYỀN VÀ TRÌNH ĐỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG.

Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định phải có khí thế và hành động mới. Rèn sắt thì bản thân phải cứng hơn sắt. Đảng phải đoàn kết và dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại, thực hiện giấc mơ vĩ đại, quyết không dao động kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng, quyết không dao động xây dựng Đảng kiên cường, vững mạnh hơn.

Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện cần kiên trì bền bỉ. Tiền đồ và vận mệnh của một chính đảng, một chính quyền được quyết định bởi việc lòng người thuận theo hay chống lại. Quần chúng nhân dân phản đối cái gì, căm ghét cái gì, thì chúng ta sẽ phải kiên quyết ngăn ngừa và uốn nắn cái đó. Toàn Đảng phải tỉnh táo nhận thức được rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước môi trường cầm quyền phức tạp, những nhân tố ảnh hưởng đến tính tiên tiến của Đảng, làm suy yếu tính trong sạch của Đảng cũng rất phức tạp; những vấn đề nổi cộm tồn tại trong Đảng như tư tưởng không trong sạch, tổ chức không trong sạch, tác phong không trong sạch… chưa được giải quyết một cách căn bản. Phải nhận thức sâu sắc về tính lâu dài và tính phức tạp trong thử thách cầm quyền, thử thách cải cách mở cửa, thử thách kinh tế thị trường, thử thách môi trường bên ngoài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt; nhận thức sâu sắc về tính gay gắt và tính cam go của nguy cơ suy thoái tinh thần, nguy cơ năng lực yếu kém, nguy cơ xa rời quần chúng, nguy cơ tiêu cực tham nhũng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt, kiên trì định hướng vấn đề, duy trì ý chí vững vàng về chiến lược, thúc đẩy xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện phát triển sâu rộng.

Yêu cầu tổng thể về xây dựng Đảng trong thời đại mới là: Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, coi tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền lâu dài và xây dựng tính tiên tiến, tính trong sạch của Đảng là trục chính; coi xây dựng chính trị của Đảng là chỉ huy; lấy kiên định niềm tin lý tưởng, tôn chỉ làm nền tảng; lấy huy động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của toàn Đảng làm trọng điểm, thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong, kỷ luật trong Đảng; lồng ghép với công tác xây dựng chế độ; đi sâu thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trở thành đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác luôn dẫn đầu thời đại, nhân dân thực tâm ủng hộ, mạnh dạn tự làm cách mạng, vượt qua mọi thử thách sóng gió, tràn đầy sức sống.

1. Đặt nhiệm vụ xây dựng chính trị trong Đảng ở vị trí hàng đầu. Coi trọng mạnh mẽ về chính trị là yêu cầu căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc với tư cách là chính đảng chủ nghĩa Mác. Xây dựng chính trị trong Đảng là xây dựng mang tính căn bản của Đảng, quyết định phương hướng và hiệu quả xây dựng Đảng.  Bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương, kiên trì quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng chính trị của Đảng. Toàn Đảng phải kiên định chấp hành đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị; luôn duy trì sự nhất trí cao với Trung ương Đảng về lập trường chính trị, phương hướng chính trị, nguyên tắc chính trị, đường lối chính trị. Phải tuân theo Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm những quy tắc sinh hoạt chính trị trong Đảng trong tình hình mới; tăng cường tính chính trị, tính thời đại, tính nguyên tắc, tính chiến đấu của sinh hoạt chính trị trong Đảng, tự giác ngăn chặn sự gặm nhấm của nguyên tắc trao đổi hàng hóa đối với sinh hoạt trong Đảng, xây dựng môi trường chính trị tốt đẹp với tác phong và không khí trong sạch. Hoàn thiện và thực hiện các chế độ liên quan của chế độ tập trung dân chủ, kiên trì kết hợp giữa tập trung trên cơ sở dân chủ với dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung, vừa phát huy đầy đủ dân chủ, vừa giỏi tập trung thống nhất. Tôn vinh những giá trị quan trung thành thật thà, công chính ngay thẳng, thực sự cầu thị, trong sạch liêm khiết…; kiên quyết ngăn ngừa và chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa chia rẽ, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa người tốt; kiên quyết ngăn ngừa và chống chủ nghĩa bè phái, văn hóa nhóm, văn hóa chợ búa; kiên quyết phản đối các hành động hai mặt, hai mang. Các đồng chí trong toàn Đảng, nhất là cán bộ cấp cao, phải tăng cường rèn luyện tính Đảng, không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị và năng lực chính trị, coi việc trung thành với Đảng, chia sẻ nỗi lo của Đảng, tận tuỵ với công tác Đảng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm chính trị căn bản, giữ mãi bản sắc chính trị của người Cộng sản.

2. Trang bị cho toàn Đảng bằng tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Xây dựng tư tưởng chính là xây dựng cơ sở của Đảng. Lý tưởng cách mạng “cao hơn trời”; lý tưởng cao cả của chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng chung của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là trụ cột tinh thần và linh hồn chính trị của người Cộng sản Trung Quốc, cũng là nền tảng tư tưởng duy trì khối đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải coi kiên định niềm tin, lý tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng tư tưởng của Đảng, giáo dục và hướng dẫn toàn Đảng ghi nhớ tôn chỉ của Đảng, uốn thẳng “sống lưng tinh thần” của người Cộng sản; giải quyết vấn đề mấu chốt về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan; tự giác làm người có niềm tin kiên định, người thực hiện trung thành lý tưởng cao cả chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng chung Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tôn vinh tác phong học tập chủ nghĩa Mác, thúc đẩy bình thường hóa, chế độ hóa giáo dục học tập “Hai học một làm”, lấy cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện, cấp phòng trở lên làm trọng điểm, triển khai giáo dục chủ đề “không quên lý tưởng ban đầu, khắc ghi sứ mệnh” trong toàn Đảng, trang bị trí óc bằng lý luận sáng tạo của Đảng, thúc đẩy toàn Đảng tự giác không ngừng phấn đấu bền bỉ thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời đại mới.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng cao. Cán bộ của Đảng là lực lượng trung kiên trong sự nghiệp của Đảng và Nhà nước. Phải kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ, kiên trì có cả đức lẫn tài, trong đó đức đi đầu; kiên trì chỉ sử dụng người có đức, có tài, phạm vi rộng khắp; kiên trì sự nghiệp là trên hết, công chính ngay thẳng, đưa tiêu chuẩn về cán bộ tốt đi vào thực tế. Kiên trì định hướng chọn người, dùng người đúng đắn, chỉnh đốn tác phong và phong cách chọn và sử dụng người; nêu bật tiêu chuẩn về chính trị, đề bạt và trọng dụng những cán bộ tạo dựng được “Bốn ý thức” và ”Bốn tự tin”; kiên quyết giữ gìn quyền uy của Trung ương Đảng, quán triệt và thi hành toàn diện lý luận, đường lối, phương châm và chính sách của Đảng; cán bộ trung thành, trong sạch, dám gánh vác; chọn nhân tài chất lượng cao để xây dựng ban lãnh đạo các cấp vững mạnh. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần chuyên nghiệp, tăng cường năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới cho đội ngũ cán bộ. Ra sức phát hiện cán bộ trẻ để đào tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng rèn luyện cán bộ trẻ tại cơ sở và vùng khó khăn, không ngừng tuyển chọn và sử dụng cán bộ trẻ ưu tú đã trải qua thử thách trong thực tiễn. Tính toán tổng thể công tác bồi dưỡng và đề bạt cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ ngoài Đảng. Nghiêm chỉnh làm tốt công tác cán bộ nghỉ hưu. Kiên trì kết hợp giữa quản lý nghiêm với quan tâm, coi trọng cả khuyến khích và ràng buộc trách nhiệm, hoàn thiện cơ chế sát hạch và đánh giá cán bộ, xây dựng cơ chế khuyến khích, cơ chế tha thứ và chỉnh sửa sai lầm, ủng hộ và động viên những cán bộ dám gánh vác trách nhiệm, làm việc thiết thực, không tư lợi. Tổ chức Đảng các cấp phải quan tâm, che chở cho cán bộ cơ sở, chủ động chia sẻ lo lắng và giải quyết khó khăn cho họ.

Nhân tài là nguồn lực chiến lược đế chấn hưng dân tộc, giành thế chủ động trong cạnh tranh quốc tế. Phải kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, tập hợp và sử dụng nhân tài trên toàn thế giới, đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về nhân tài. Thực hiện chính sách nhân tài tích cực, cởi mở và hiệu quả hơn; nhận biết nhân tài bằng tầm nhìn, tấm lòng chân thành yêu quý nhân tài, sự mạnh bạo và hiểu biết trong sử dụng nhân tài, sự rộng lượng bao dung đối với nhân tài và biện pháp tốt thu hút nhân tài để tập hợp nhân tài ưu tú các lĩnh vực trong và ngoài Đảng, trong và ngoài nước tham gia vào công cuộc phấn đấu vĩ đại của Đảng và nhân dân; khuyến khích và dẫn dắt nhân tài đến làm việc tại những vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng biên giới dân tộc, vùng căn cứ địa cách mạng truyền thống và cơ sở; nỗ lực tạo ra cục diện người người khát khao trở thành nhân tài, người người nỗ lực trở thành nhân tài, ai cũng có thể trở thành nhân tài, ai cũng được phát huy hết tài năng, làm cho sức sống, sáng tạo và tài năng, trí tuệ của nhân tài đua nhau nở rộ, phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình.

4. Tăng cường xây dựng tố chức cơ sở. Tổ chức Đảng cơ sở là nền tảng bảo đảm quán triệt và thực hiện các đường lối, phương châm, chính sách và triển khai quyết sách của Đảng. Phải coi nâng cao năng lực tổ chức là trọng điểm, nêu bật chức năng chính trị, xây dựng tổ chức Đảng cơ sở tại các doanh nghiệp, nông thôn, cơ quan, trường học, viện, sở nghiên cứu, phường và khu cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội… thành những thành trì chiến đấu kiên cường, tuyên truyền chủ trương của Đảng, quán triệt quyết định của Đảng, lãnh đạo quản lý cơ sở, đoàn kết động viên quần chúng, thúc đẩy cải cách phát triển. Các chi bộ Đảng phải gánh vác tốt chức trách, nhiệm vụ về trực tiếp giáo dục đảng viên, quản lý đảng viên, giám sát đảng viên và tổ chức quần chúng, tuyên truyền trong quần chúng, hội tụ quần chúng, phục vụ quần chúng, hướng dẫn đông đảo đảng viên phát huy vai trò tiên phong mẫu mực. Kiên trì chế độ sinh hoạt đảng “Ba cuộc họp một tiết học”[7], thúc đẩy sáng tạo cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động cơ sở, tăng cường xây dựng đội ngũ người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở, mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; ra sức giải quyết những vấn đề như tổ chức Đảng bị suy yếu, mất vai trò, bị gạt ra rìa. Mở rộng dân chủ cơ sở trong Đảng, thúc đẩy công khai công việc của Đảng, làm thông suốt các kênh để đảng viên tham gia công việc trong Đảng, giám sát tổ chức và cán bộ Đảng, đóng góp ý kiến và đề nghị với tổ chức Đảng cấp trên. Chú trọng phát triển đảng viên từ quần chúng là công nhân các ngành nghề, thanh niên, nông dân, trí thức cấp cao, cũng như trong các tổ chức kinh tế phi công hữu và tổ chức xã hội. Tăng cường khuyến khích, quan tâm và giúp đỡ trong Đảng. Tăng cường tính trọng điểm và tính hiệu quả của việc giáo dục quản lý đảng viên, triển khai ổn thỏa có trật tự công tác xử lý đảng viên và tổ chức Đảng không đạt tiêu chuẩn. (Xem tiếp phần 14)

Bình luận của bạn