cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 14)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 14)


(Tiếp theo phần 13)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

5. Kiên trì thường xuyên chỉnh đốn tác phong và thực hiện nghiêm túc kỷ luật của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là của dân, bén rễ từ nhân dân, phục vụ nhân dân, một khi tách rời quần chúng thì sẽ mất đi sức sống. Tăng cường xây dựng tác phong phải xoay quanh việc giữ gìn sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân, tăng cường ý thức quần chúng và tình cảm với quần chúng, không ngừng củng cố cơ sở quần chúng trong cầm quyền của Đảng. Tất cả những vấn đề mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ nhất đều phải được xem xét một cách nghiêm túc, tất cả những hành động làm tổn hại đến lợi ích của quần chúng nhân dân đều phải bị kiên quyết chỉnh sửa. Kiên trì cấp trên làm gương cho cấp dưới, củng cố và mở rộng thành quả của việc thực hiện tinh thần Tám quy định của Trung ương, tiếp tục chỉnh đốn vấn đề “Bốn tác phong”, kiên quyết chống tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền. Tập trung tăng cường kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, thúc đẩy thực hiện nghiêm kỷ luật liêm khiết, kỷ luật quần chúng, kỷ luật làm việc và kỷ luật sinh hoạt. Kiên trì triển khai phê bình và tự phê bình, kiên trì ngăn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người, vận dụng “Bốn hình thái” trong giám sát và chấp hành kỷ luật, giải quyết ngay từ sớm và vẫn còn manh nha, ngăn chặn từ lúc mới phát sinh. Giao quyền thi hành kỷ luật cho các tổ chức Đảng có thẩm quyền quản lý cán bộ, tăng cường giải trình trách nhiệm về giám sát, chấp hành kỷ luật. Tăng cường giáo dục kỷ luật, chấp hành kỷ luật, để cán bộ, đảng viên biết kính nể, nhớ điều cấm, giữ giới hạn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát và ràng buộc.

6. Giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.Quần chúng nhân dân rất căm ghét tệ nạn tham nhũng, tham nhũng là mối đe doạ lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt. Chỉ có duy trì liên tục cuộc chiến chống tham nhũng, đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn, đảm bảo cán bộ trong sạch ngay thẳng, chính phủ trong sạch liêm khiết, chính trị trong sạch minh bạch thì mới có thể vượt qua quy luật chu kỳ lịch sử, đảm bảo ồn định an ninh lâu dài của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn cam go và phức tạp, quyết tâm củng cố đà áp đảo và giành thắng lợi áp đảo cần phải chắc như đá tảng. Kiên trì không vùng cấm, che phủ toàn diện, không khoan nhượng, kiên trì chú trọng ngăn chặn, tạo áp lực mạnh mẽ và răn đe lâu dài, kiên trì điều tra cả hành vi nhận và đưa hối lộ, kiên quyết phòng ngừa hình thành tập đoàn lợi ích trong Đảng. Xây dựng chế độ tuần tra giám sát tại các đảng ủy thành phố và huyện, tăng cường mức độ chỉnh đốn và xử lý các vấn đề tham nhũng liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân. Bất kể phần tử tham nhũng bỏ chạy đến nơi nào, đều phải truy nã quy án, đưa ra trước vành móng ngựa. Thúc đẩy xây dựng luật quốc gia về chổng tham nhũng, xây dựng diễn đàn tố cáo che phủ khắp hệ thống kiểm tra, giám sát kỷ luật. Tăng cường răn đe để cán bộ không dám tham nhũng, đan chặt chiếc lồng không thể tham nhũng, tăng cường tính tự giác không muốn tham nhũng, nỗ lực bền bỉ đổi lấy môi trường thật sự trong sạch và minh bạch.

7. Kiện toàn hệ thống giám sát trong toàn Đảng và Nhà nước. Tăng cường năng lực tự làm trong sạch của Đảng, cơ bản dựa vào tăng cường sự tự giám sát của Đảng và sự giám sát của quần chúng. Cần tăng cường kìm hãm và giám sát các hoạt động quyền lực, để nhân dân giám sát quyền lực, để quyền lực được vận hành dưới ánh sáng, nhốt quyền lực vào trong lồng chế độ. Tăng cường vai trò giám sát của tổ chức từ trên xuống dưới, cải tiến giám sát dân chủ từ dưới lên trên, phát huy vai trò của sự giám sát lẫn nhau trong đồng cấp, tăng cường quản lý giám sát thường ngày đối với Đảng viên, lãnh đạo, cán bộ. Đi sâu thực hiện thanh tra lưu động chính trị, kiên trì phát hiện vấn đề và hình thành sự răn đe không dao động, xây dựng mạng lưới giám sát có sự kết nối giữa thanh tra và kiểm tra. Đi sâu cải cách thể chế giám sát nhà nước, mở rộng công tác thí điểm ra toàn quốc, thành lập Ủy ban Giám sát cấp nhà nước, tỉnh, thành phố, huyện, phối hợp làm việc với cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng, thực hiện giám sát đối với tất cả những công chức thi hành quyền lực công. Xây dựng Luật Giám sát nhà nước. Trao chức trách, quyền hạn và phương thức điều tra cho Ủy ban Giám sát theo pháp luật, lấy biện pháp tạm giữ thay cho “song quy”. Cải cách thể chế quản lý kiểm toán, hoàn thiện thể chế thống kê. Thành lập hệ thống giám sát dưới sự chỉ huy thống nhất của Đảng, bao phủ toàn diện, thẩm quyền và hiệu quả, kết hợp giữa giám sát trong Đảng với giám sát của cơ quan nhà nước, giám sát dân chủ, giám sát tư pháp, giám sát của quần chúng, giám sát của dư luận, tăng cường hợp lực giám sát.

8. Tăng cường toàn diện bản lĩnh cầm quyền. Lãnh đạo một nước lớn xã hội chủ nghĩa với 1,3 tỷ dân, Đảng phải thật sự vững vàng về chính trị, cũng phải có bản lĩnh cao. Phải tăng cường bản lĩnh học tập, tạo ra bầu không khí mạnh về học, dám thực hành trong toàn Đảng; xây dựng chính đảng học tập chủ nghĩa Marx, thúc đẩy xây dựng nước lớn về học tập. Tăng cường bản lĩnh lãnh đạo chính trị, kiên trì tư duy chiến lược, tư duy sáng tạo, tư duy biện chứng, tư duy pháp trị, tư duy giới hạn đỏ; xây dựng một cách khoa học và kiên quyết chấp hành đường lối, phương châm, chính sách của Đảng; thực hiện vai trò giám sát toàn cục, thực hiện điều phối các bên của Đảng. Tăng cường bản lĩnh cải cách sáng tạo, duy trì tinh thần kiên quyết tiến lên, có năng lực thúc đẩy công việc kết hợp với sáng tạo thực tế, vận dụng thành thạo công nghệ Internet và tin học để triền khai công việc. Tăng cường bản lĩnh phát triển khoa học, có năng lực quán triệt quan điểm phát triển mới, không ngừng mở ra cục diện phát triển mới. Tăng cường bản lĩnh cầm quyền theo pháp luật, đẩy nhanh hình thành hệ thống chế độ quy định trong Đảng bao trùm sự lãnh đạo của Đảng và các mặt xây dựng Đảng, tăng cường và cải thiện việc lãnh đạo các cơ quan chính quyền nhà nước. Tăng cường bản lĩnh công tác quần chúng, đổi mới thể chế, cơ chế, phương thức, phương pháp công tác quần chúng, thúc đẩy tăng cường tính chính trị, tính tiên tiến, tính quần chúng của các tổ chức đoàn thể mang tính quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội liên hiệp Phụ nữ, phát huy vai trò cầu nối liên hệ quần chúng, tổ chức và động viên đông đảo quần chúng nhân dân kiên định không đổi đi theo Đảng. Tăng cường bản lĩnh kiên quyết thực hiện, kiên trì nói thật, làm việc thực, có biện pháp thiết thực, chú trọng hiệu quả thực tế, gắn kết hữu cơ giữa tác phong làm việc nhanh gọn với kiên trì bền bỉ; mạnh dạn khắc phục khó khăn, làm thật, làm kỹ và làm tốt các công việc với tinh thần chắc chắn. Tăng cường bản lĩnh kiểm soát rủi ro, kiện toàn các cơ chế phòng ngừa và kiềm soát rủi ro về mọi mặt, có năng lực xử lý các loại mâu thuẫn phức tạp, mạnh dạn chiến thắng mọi khó khăn và trở ngại trên con đường tiến lên, nắm vững quyền chủ động trong công việc.

Thưa các đồng chí! Sự nghiệp vĩ đại cần phải được lãnh đạo bởi một Đảng vững mạnh. Chỉ cần Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng bản thân mình thật tốt, thật mạnh, bảo đảm Đảng và nhân dân luôn luôn cùng suy nghĩ, cùng làm việc thì nhất định có thể dẫn dắt con thuyền chở giấc mơ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc vượt sóng tiến lên, tiến tới bờ bên kia với thắng lợi vẻ vang.

Thưa các đồng chí! Dân tộc Trung Hoa là dân tộc vĩ đại đã vượt qua muôn vàn khó khăn với tinh thần bất khuất bền bỉ, nhân dân Trung Quốc là nhân dân vĩ đại cần cù dũng cảm, không ngừng vươn lên; Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng vĩ đại dám đấu tranh, dám chiến thắng. Bánh xe lịch sử đang lăn về phía trước, dòng thác thời đại đang cuồn cuộn chảy. Lịch sử sẽ chỉ quan tâm đến những ai kiên định, vươn lên, phấn đấu, chứ không chờ đợi những ai do dự, lười biếng, sợ khó. Toàn Đảng nhất định phải duy trì tác phong phấn đấu gian khổ, tránh kiêu căng, nóng nảy, với tinh thần thời gian không chờ ta, tranh thủ từng giây từng phút, vững bước trên chặng trường trinh trong thời đại mới. Toàn Đảng nhất định phải tự giác giữ gìn đoàn kết và thống nhất của Đảng, giữ gìn sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân, củng cố khối đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cả nước, tăng cường khối đoàn kết con em dân tộc Trung Hoa trong và ngoài nước, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được, chung sức chung lòng tiến tới tương lai tươi sáng phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Thế hệ trẻ phát triển thì đất nước sẽ phát triển, thế hệ trẻ mạnh thì đất nước sẽ mạnh. Thế hệ trẻ có lý tưởng, có bản lĩnh, dám gánh vác, thì đất nước sẽ có tương lai, dân tộc sẽ có hy vọng. Giấc mơ Trung Quốc là của lịch sử, của hiện thực, cũng là của tương lai; là của thế hệ chúng ta, hơn cả là của thế hệ trẻ. Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa cuối cùng sẽ trở thành hiện thực nhờ sự phấn đấu tiếp sức của các thế hệ trẻ mai sau. Toàn Đảng phải quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo vũ đài cho thế hệ trẻ thực hiện tài năng và giá trị. Các bạn thanh niên phải kiên định lý tưởng và niềm tin, với ý chí cao cả, bước đi vững chắc, dũng cảm bứt phá, để những giấc mơ tuổi trẻ bay xa trong thực tiễn sinh động thực hiện Giấc mơ Trung Quốc, viết nên một trang tươi đẹp của cuộc đời phấn đấu không ngừng vì lợi ích nhân dân!

Lý tưởng chính trị cao cả là vì lợi ích của toàn thể nhân dân. Đứng trên mảnh đất rộng bao la hơn 9,6 triệu km2, tiếp thu tinh hoa văn hoá mà dân tộc Trung Hoa đã phấn đấu tích lũy suốt lịch sử hơn 5.000 năm, với sức mạnh gắn kết của hơn 1,3 tỷ người dân Trung Quốc, con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mà chúng ta đi có vũ đài thời đại vô cùng rộng lớn, có bề dày lịch sử vô cùng sâu sắc, có định lực tiến lên vô cùng mạnh mẽ. Toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết chí tiến lên, hăng hái làm việc, tiếp tục phấn đấu để thực hiện ba nhiệm vụ lịch sử lớn là thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa, hoàn thành thống nhất tổ quốc, giữ gìn hòa bình và thúc đẩy cùng phát triển của thế giới, và để quyết tâm giành thắng lợi trong việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, thực hiện mong ước về cuộc sống tươi đẹp của nhân dân.

Chú giải:

[1] Khái niệm này lần đầu tiên được Trung Quốc đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ 18 (11/2012) để nói về 05 trụ cột: kinh tế thị trường XHCN, chính trị dân chủ XHCN, văn hóa tiên tiến XHCN, xã hội hài hòa XHCN, văn minh sinh thái XHCN trong 01 chỉnh thể: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

[2] “Bốn toàn diện” gồm đi sâu cải cách toàn diện, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

[3] “Thiểu số then chốt” để chỉ Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị

[4] Tam nghiêm gồm: tu thân phải nghiêm, dùng quyền phải nghiêm, với bản thân phải nghiêm; Tam thực gồm: chính sách phải thực tế, làm việc phải thực chất, làm người phải trung thực.

[5] Quyền sở hữu, quyền bao thầu và quyền kinh doanh

[6] “Cương yếu quy hoạch Trung Quốc mạnh khỏe 2030” được Trung Quốc ban hành tháng 10/2016, đặt ra một số mục tiêu cụ thể phấn đấu tới năm 2030 phải thực hiện được nâng cao sức khỏe nhân dân (đến năm 2030, tuổi thọ bình quân đạt 79 tuổi).

[7] Ba cuộc họp gồm định kỳ họp Đại hội chi bộ, Ban chi ủy, Ban cán sự Đảng; một bài học là tham gia tiết học về Đảng đúng giờ.​/

Bình luận của bạn