cis_banner_final_en.png
Đáp từ trong cuộc Mít tinh chào mừng của Nhân dân Cancútta (Ấn Độ)

23/07/2015


Đáp từ trong cuộc Mít tinh  chào mừng của Nhân dân  Cancútta (Ấn Độ)

Bài đáp từ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc chiều 13-2-1958, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000


Nhân dân Cancútta và Bănggan đã góp phần xứng đáng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ, đã có nhiều vị anh hùng liệt sĩ và cũng đã anh dũng đấu tranh ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam. Bănggan còn là một trung tâm văn hoá của nước bạn, là quê hương của đại văn hào Tago mà cả thế giới đều kính trọng.

Hiện nay ở châu Á và châu Phi, nhiều nước đã được độc lập. Trên bản đồ Á - Phi, phạm vi thống trị của thực dân ngày càng bị thu hẹp. Chắc rằng chẳng bao lâu nữa, mặt trời tự do độc lập sẽ đánh tan nốt đêm tối chủ nghĩa thực dân. Miền Goa phải trở về với nước Cộng hoà Ấn Độ, miền Tây Iriăng phải trở về với nước Cộng hoà Inđônêxia.

Ở Việt Nam yêu quý của chúng tôi, đế quốc đang âm mưu chia cắt lâu dài đất nước chúng tôi làm hai miền. Nhưng nhân dân Việt Nam kiên quyết đoàn kết và đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình như Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Chúng tôi cảm ơn nhân dân và Chính phủ Ấn Độ đã góp phần vào việc lập lại hoà bình ở Việt Nam, cảm ơn những cố gắng của Uỷ ban Quốc tế do Ấn Độ làm Chủ tịch trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Việt Nam.

 

Đọc chiều 13-2-1958.

Báo Nhân dân , số 1468, ngày 19-3-1958.

 

 

Bình luận của bạn