cis_banner_final_en.png
Đáp từ trong buổi tiệc chiêu đãi của Thủ hiến Bănggan

23/07/2015


Đáp từ trong buổi tiệc chiêu đãi của Thủ hiến Bănggan

Bài đáp từ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tối 13-2-1958 trong Buổi tiệc chiêu đãi của Thủ hiến Bănggan, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000


Trong chín ngày vừa qua, sau khi đi thăm Đêli, Bacra và nhiều nơi khác, qua những cuộc gặp gỡ với Tổng thống Praxát kính mến, Thủ tướng Nêru kính mến và các nhà lãnh đạo khác, cùng các tầng lớp nhân dân nước bạn, chúng tôi càng thấy rõ mối tình hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi cũng đã thấy rõ đất nước Ấn Độ rất giàu có và tươi đẹp, nhân dân Ấn Độ rất khéo léo và cần cù, các nhà khoa học và kỹ sư Ấn Độ rất nhiều tài năng và cố gắng. Các bạn đã hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đã thu được nhiều thành tích trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Chúng tôi coi thắng lợi của các bạn như là thắng lợi của chúng tôi.

Chúng tôi thành tâm chúc các bạn thu được nhiều kết quả to lớn hơn nữa.

Ở Việt Nam chúng tôi, sau 8, 9 năm kháng chiến, hoà bình đã được lập lại. Nhưng đến nay, do sự can thiệp của nước ngoài, nước chúng tôi chưa được thống nhất. Nhưng chúng tôi tin rằng với sức xây dựng vững chắc của miền Bắc, lực lượng đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam, tinh thần kiên quyết và sự đoàn kết chặt chẽ của nhân dân cả nước, với sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Ấn Độ và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, sự thống nhất đất nước của chúng tôi nhất định sẽ thành công.

 

Đọc tối 13-2-1958.

Báo Nhân dân, số 1469, ngày 20-3-1958. 

Bình luận của bạn