cis_banner_final_en.png
Điện gửi ông Nêru, chúc mừng Chính phủ lâm thời Ấn Độ

07/07/2015


Điện gửi ông Nêru, chúc mừng Chính phủ lâm thời Ấn Độ

Bức "Điện gửi ông Nêru, chúc mừng Chính phủ lâm thời Ấn Độ" được đăng trên Báo Cứu quốc số 333, ngày 31-8-1946, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 (1945-1946), NXB Chính trị quốc gia, 2000.


Tôi rất sung sướng được tin Chính phủ Ấn Độ tự do đầu tiên đã thành lập.

Thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi gửi lời mừng và chúc ông những sự tốt lành nhất. Tôi tin chắc rằng những dây thân ái giữa hai nước chúng ta sẽ giúp cho việc gây hạnh phúc chung cho hai dân tộc chúng ta. Tôi yêu cầu ông chuyển đạt cho nhân dân nước Ấn Độ mới những cảm tình  nồng nàn và lòng đoàn kết cảm thông của nhân dân Việt Nam.

 HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 333, ngày 31-8-1946.

 

Bình luận của bạn