cis_banner_final_en.png
Gửi ông Nêru, Phó Chủ tịch Chính phủ Ấn Độ

08/07/2015


Gửi ông Nêru, Phó Chủ tịch Chính phủ Ấn Độ

Bức điện được in trong sách "Lời Hồ Chủ tịch", Nha Thông tin Việt Nam, 1948, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000.


Trong ngày đáng ghi nhớ này là Ngày Độc lập của nước Ấn Độ, chúng tôi xin chung sự hân hoan với dân tộc Ấn Độ, và rất tin cậy vào sự thắng lợi của các dân tộc Á châu trong cuộc tranh đấu cho tự do và tiến bộ.

Mong rằng tình thân thiện giữa hai dân tộc chúng ta càng bền chặt để sớm thấy một kỷ nguyên thịnh vượng, hạnh phúc và hoà bình bắt đầu ở Á châu.

Ngày 29 tháng 1 năm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch, Nha Thông tin Việt Nam, 1948, t.1, tr.41.

 

Bình luận của bạn