cis_banner_final_en.png
Bài thơ "Ký Nê Lỗ" (Gửi Nehru) trong tập "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh

16/04/2015


Bài thơ "Ký Nê Lỗ" (Gửi Nehru) trong tập "Nhật ký trong tù"  của Hồ Chí Minh

Đây là bài thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Jawaharlal Nehru - một chiến sĩ của nền độc lập Ấn Độ và là Thủ tướng Ấn Độ từ 1947 đến 1964


 寄尼

其一

奮鬥時君活

君入獄時我住

里遥遥未见面

神交自在不言中

其二

遭逢本是同

不同的是所遭逢

我居友者圈囹

君在仇人梏桎中

 

Ký Nê Lỗ*

 Ngã phấn đấu thì quân hoạt động,
Quân nhập ngục thì ngã trú lung;
Vạn lý dao dao vị kiến diện,
Thần giao tự tại bất ngôn trung.

Ngã môn tao phùng bản thị đồng,
Bất đồng đích thị sở tao phùng;

Ngã cư hữu giả quyền linh lý,
Quân tại cừu nhân cốc trất trung.

 

 

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Khi tôi phấn đấu, anh hoạt động,
Anh phải vào lao, tôi ở tù;
Muôn dặm xa với chưa gặp mặt,
Không lời mà vẫn cảm thông nhau.

Đôi ta cảnh ngộ vốn không khác,
Cảnh ngộ giờ đây khác bội phần;
Tôi, chốn lao tù người bạn hữu,
Anh, trong gông xích bọn cừu nhân.

 

Bản tiếng Anh**

To Nehru

I am struggling, you are active

You are in Jail, I am in prison

Ten thousand miles apart, we have not met

We communicate without words

 

Shared ideas link you and me

What we lack is personal encounter

I am jailed by a neighbouring friend

You are chained and fettered by the enemy.

* Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tùNXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

** Nguồn bản tiếng Anh: Ho Chi Minh: Vietnamese Hero of National Liberation and Great Man of Culture, Publish by the Embassy of Socialist Republic of Vietnam in India, 1989, p.69 

 

Bình luận của bạn