cis_banner_final_en.png
Hồ Chí Minh toàn tập

15/04/2015


Hồ Chí Minh toàn tập


Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ hai theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam số 93 - QĐ/TW ngày 22 tháng 12 năm 1994. Bộ kinh điển này tập hợp phần lớn những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969 đã được sưu tầm và xác minh. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình Người cùng với Đảng ta tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bộ tài liệu gồm 12 tập.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn