cis_banner_final_en.png
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)

30/09/2015


Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)

Ngày 29-30/6/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng", Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng thuật Hội thảo của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


(Tiếp theo phần 1)

TỔNG THUẬT KẾT QUẢ HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT, LẦN THỨ HAI
VÀ CÁC THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
“HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG”

PGS. TS. LÊ VĂN TOAN
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(2) Về hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN – Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, Ban Tổ chức nhận được 41 tham luận.

  - Có 17 tham luận nghiên cứu về văn hóa, trong đó phân tích sâu sắc nguyên nhân giao lưu, hợp tác, văn hóa, vai trò, tác động của chính trị trong thúc đẩy quan hệ văn hóa, thành quả đạt được, những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ, bài học kinh nghiệm trong hợp tác phát triển văn hóa giữa Ấn Độ với Việt Nam, và các nước Đông Nam Á; vai trò của văn hóa trong xây dựng thế giới hòa bình; vai trò của ngoại giao văn hóa nói chung và văn hóa ngoại giao Ấn Độ đối với sự định hình bản sắc trong thế giới đa cực.

 - Có 10 tham luận bàn về vấn đề tôn giáo, dân tộc, trong đó đi sâu phân tích chính sách, khảo cứu tư liệu về Phật giáo, các tôn giáo khác của Ấn Độ được phát hiện ở Việt Nam, Phật giáo được truyền thừa, phát triển ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

 - Có 11 tham luận nghiên cứu về nội dung giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn học, trong đó bàn sâu về giảng dạy văn hóa, văn học Ấn Độ tại Việt Nam; quan hệ giữa giáo dục và kinh tế ở Ấn Độ, những liên kết đào tạo với Ấn Độ, thực trạng và xu thế hợp tác Việt - Ấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

 - Có 03 tham luận nghiên cứu về báo chí truyền thông, giao lưu thanh niên, phụ nữ, trong đó phân tích sâu kinh nghiệm Ấn Độ trong phát triển thị trường báo chí truyền thông; phụ nữ Việt Nam trong con mắt phụ nữ Ấn Độ; chương trình giao lưu ASEAN - ẤN Độ và những gợi mở trong hợp tác phát triển.

  (3) Về hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, Ban Tổ chức nhận được 22 tham luận.

- Có 12 tham luận bàn về hợp tác phát triển kinh tế, trong đó, nhiều tham luận bàn sâu về cải cách kinh tế ở Ấn Độ, thực trạng hợp tác kinh tế Ấn - Việt, Ấn Độ - ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI, những thuận lợi, khó khăn, những rào cản, những tháo gỡ để phát triển trong tương lai.

 - Có 07 tham luận nghiên cứu về thương mại, trong đó đi sâu phân tích thực trạng, triển vọng quan hệ thương mại Việt - Ấn, tác động của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ mở đường cho tiếp cận thị trường Ấn Độ; thu hút đầu tư của Ấn Độ và triển vọng hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ.

 - Có 02 tham luận bàn về hợp tác doanh nghiệp và hợp tác nông nghiệp, trong đó phân tích triển vọng về thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong hợp tác với ASEAN và Ấn Độ; những kinh nghiệm thành công trong cải cách nông nghiệp Ấn Độ và gợi mở đối với Việt Nam.

- Có 01 tham luận bàn về hợp tác năng lượng Ấn Độ - ASEAN trong những năm đầu thế kỷ XXI, lược khảo tiềm năng về năng lượng mỗi nước, những kết quả đạt được trong hợp tác phát triển và những triển vọng trong tương lai.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học!

122 bài tham luận của trên 130 học giả thể hiện quan điểm nghiên cứu của mình trên mọi góc cạnh xoay quanh chủ đề, nội dung của Hội thảo, và chắc chắn tại diễn đàn khoa học này sẽ được nghe nhiều ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, trao đổi, thảo luận của các vị đại biểu, các nhà khoa học.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn các quý vị đã nhiệt tình tham gia Hội thảo lần này và kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Leave your comment

Related Articles

Thanks Letter for Contribution to the International Scientific Conference "Viet Nam, ASEAN -India: Reality and Prospect"
International Scientific Conference “Viet Nam, ASEAN – India: Reality & Prospect”
Introductory Report International Scientific Conference “Viet Nam, ASEAN - India Development Cooperation: Reality and Prospect” by Professor PhD. Ta Ngoc Tan, President of Ho Chi Minh National Academy of Politics
General Overview for the International Scientific Conference “Viet Nam, ASEAN - India Development Cooperation: Reality and Prospect” by Assoc. Prof. Ph.D Le Van Toan, Director of the Centre of Indian Studies
Speech of H.E. Ms. Preeti Saran, Ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Repulic of India to Vietnam at the International Scientific Conference “Viet Nam, ASEAN - India Development Cooperation: Reality and Prospect”
Topics for International Scientific Conference “Vietnam, ASEAN - India Development Cooperation: Reality and Prospect”
Offer Writing Paper and Attendance for the Conference “Vietnam, ASEAN - India Development Cooperation: Reality and Prospect”
Introductory Report Scientific Conference “Vietnam – India Development Cooperation on Culture, Society, Education and Training” by Professor PhD Ta Ngoc Tan, President of Ho Chi Minh National Academy of Politics
Speech of H. E. Ms. Preeti Saran, Ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Repulic of India to Vietnam at the Scientific Conference “Vietnam - India Development Cooperation on Culture, Society, Education and Training”
General Overview of Studies to be presented at the Scientific Conference “Vietnam – India Development Cooperation on Culture, Society, Education and Training” (Part 3)