cis_banner_final_en.png
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 2)

13/07/2015


Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 2)

Để tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các bên ngày càng mở rộng, có hiệu quả tích cực, góp phần gìn giữ hòa bình, mang lại thịnh vượng chung cho Việt Nam, ASEAN và Ấn Độ, cũng như hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực và thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” vào tháng 9/2015. Trân trọng mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo.


(Tiếp theo phần 1)

4. NHÓM CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

4.1. Vị trí, vai trò chiến lược của Biển Đông trong quan hệ hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

4.2. Hợp tác quân sự Việt Nam - Ấn Độ.

4.3. Hợp tác an ninh Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ vì hòa bình và ổn định.

4.4. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề an ninh phi truyền thống.

4.5. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề an ninh lương thực.

4.6. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề an ninh năng lượng.

4.7. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong an ninh hàng hải.

4.8. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề an ninh mạng.

4.9. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề an ninh môi trường.

5. NHÓM CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG  NGHỆ VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

5.1. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực văn hóa.

5.2. Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

5.3. Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

5.4. Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

5.5. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ viễn thám.

5.6. Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực y dược.

5.7. Thực trạng và triển vọng của y học Ấn Độ và những gợi mở đối với Việt Nam và các nước ASEAN.

5.8. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong vấn đề xây dựng xã hội tri thức.

5.9. Vấn đề dân tộc, tôn giáo Ấn Độ và những gợi mở đối với Việt Nam.

5.10. Tăng cường các mối liên kết văn hóa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

5.11. Thực trạng và triển vọng của việc nghiên cứu, giảng dạy Ấn Độ học, văn hóa, văn học, lịch sử, tư tưởng Ấn Độ tại Việt Nam và ASEAN.

5.12. Sức mạnh mềm Ấn Độ và gợi mở đối với Việt Nam, ASEAN.

- Truyền thông Ấn Độ: tác động, những gợi mở đối với Việt Nam – ASEAN.

- Thực trạng và triển vọng điện ảnh Ấn Độ: những gợi mở đối với Việt Nam.

 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan

Tin tưởng quan hệ Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng"
Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng" của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng"
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 1)
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)
Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”
Ra mắt sách dịch "Ấn Độ trong thế giới đương đại: Chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế"