cis_banner_final_en.png
Phát triển thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ - thực trạng, triển vọng và giải pháp

26/02/2016


Phát triển thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ -  thực trạng, triển vọng và giải pháp

Bài viết trình bày thực trạng phát triển thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ kể từ khi Ấn Độ thực hiện Chính sách Hướng Đông đến nay, nhận định về triển vọng và đề xuất một số giải nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian sắp tới.


Phát triển thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ - thực trạng, triển vọng và giải pháp

Vũ Thị Thu Hiền,
Võ Văn Chỉ,  
Đoàn Trung Dũng
*

TÓM TẮT

Bài viết trình bày thực trạng phát triển thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ kể từ khi Ấn Độ thực hiện Chính sách Hướng Đông đến nay, nhận định về triển vọng và đề xuất một số giải nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian sắp tới.

Về thực trạng, nhóm tác giả đã dẫn chứng các chính sách thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ, các con số thống kê về trao đổi thương mại giữa hai nước trong giai đoạn từ 2007 – 2012.

Về thành tựu, một là, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Ấn Độ có xu hướng tăng trưởng nhanh; hai là, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu giữa Việt Nam với Ấn Độ ngày càng đa dạng; ba là, phương thức trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Ấn Độ ngày càng đa dạng hơn, các hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được đẩy mạnh tăng cường; bốn là, trong thời gian qua, Việt Nam và Ấn Độ đã tạo dựng được khung khổ pháp lý khá đầy đủ, làm cơ sở cho việc phát triển và tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại. Đồng thời, nhóm tác giả cũng chỉ ra ba điểm hạn chế: một là, quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ phát triển chậm hơn quan hệ chính trị, ngoại giao; hai là, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu mặc dù từng bước được đa dạng hóa nhưng vẫn còn đơn điệu; ba là, Việt Nam vẫn đang ở thế nhập siêu.

Về giải pháp, các giải pháp về vĩ mô gồm: đẩy mạnh triển khai thực hiện các chủ trương về phát triển quan hệ thương mại với Ấn Độ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu; củng cố khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu; xem xét hình thức hỗ trợ gián tiếp về tài chính cho các doanh nghiệp một các hợp lý; đẩy mạnh công tác thông tin về thị trường; phát triển nguồn nhân lực phục vụ việc đẩy mạnh quan hệ thương mại. Các giải pháp vi mô gồm: chú trọng phát triển ngành hàng xuất khẩu phù hợp với nhu cầu, thị hiếu thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; tăng cường vai trò của các hiệp hội ngành hàng và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Từ khóa: Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam; Ấn Độ; Kinh tế, Thương mại

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


* Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn