cis_banner_final_en.png
Những tranh luận mới của các học giả trên thế giới về chủ nghĩa xã hội (Phần 1)

07/03/2016


Những tranh luận mới của các học giả trên thế giới về chủ nghĩa xã hội (Phần 1)

Những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện từ thế kỷ XVI trong tác phẩm Utopia (Xã hội không tưởng) của Thomas More - một nhà nghiên cứu người Anh. Trong tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện nhiều tên gọi khác nhau, nhiều quan niệm, tư tưởng khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực đến nay, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng chứng tỏ là cuộc đấu tranh trung tâm của nhân loại, luôn là vấn đề trung tâm của thời đại, chi phối mọi giai cấp và dân tộc trên toàn thế giới. Riêng những luận chiến trong chính vấn đề chủ nghĩa xã hội đã, luôn và mãi mãi vẫn là đề tài nóng đầy hấp dẫn.


Những tranh luận mới của các học giả trên thế giới về chủ nghĩa xã hội

GS, TS Tạ Ngọc Tấn

1. Trong lịch sử các tư tưởng chính trị, các nhân tố nhất định hình thành nên một quan điểm thường xuất hiện rất lâu trước khi được khái quát thành hệ thống lý luận. Những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện từ thế kỷ XVI trong tác phẩm Utopia (Xã hội không tưởng) của Thomas More - một nhà nghiên cứu người Anh. Chính Thomas More đã cho rằng, nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội chính là chế độ tư hữu. Trong cuộc nội chiến Anh vào giữa thế kỷ XVII, các phong trào được miêu tả là có dáng dấp xã hội chủ nghĩa gồm Phong trào san bằng (Levelss) và Phong trào đào sâu (Diggers). Trong suốt thời kỳ Khai Sáng ở thế kỷ XVIII, sự phê bình về bất bình đẳng đã xuất hiện trong tác phẩm của các nhà tư tưởng như J.Locke, J.J.Rousseau. Sau Cách mạng Pháp 1789, François-Noël Babeuf ủng hộ mục tiêu quyền sở hữu chung về đất đai và sự bình đẳng toàn diện về kinh tế và chính trị giữa các công dân. Trong tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện nhiều tên gọi khác nhau: chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản, chủ nghĩa xã hội Anh, chủ nghĩa xã hội Đức, chủ nghĩa xã hội bảo thủ, chủ nghĩa xã hội chân chính, chủ nghĩa xã hội không tưởng,v.v.. Đến thế kỷ XIX, trên cơ sở nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn kinh tế, chính trị, xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã tổng kết, đề xuất tư tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học, công bố rõ tư tưởng này