cis_banner_final_en.png

Từ “Chính sách Hướng Đông” đến  “Hành động Phía Đông” và  quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)
Chính sách “Hành động Phía Đông”, được nâng cấp từ “Chính sách Hướng Đông”, trên cơ sở tiếp cận khu vực Đông Nam Á, là một trong những điều chỉnh quan trọng trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ. Chính sách này đã tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được xem là một trụ cột trong “Chính sách Hướng Đông” của Ấn Độ. Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, nếu trước kia chủ yếu về chính trị, thì giờ đây đã được mở rộng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007.

Từ “Chính sách Hướng Đông” đến  “Hành động Phía Đông” và  quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (Phần 1)
Chính sách “Hành động Phía Đông”, được nâng cấp từ “Chính sách Hướng Đông”, trên cơ sở tiếp cận khu vực Đông Nam Á, là một trong những điều chỉnh quan trọng trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ. Chính sách này đã tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được xem là một trụ cột trong “Chính sách Hướng Đông” của Ấn Độ. Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, nếu trước kia chủ yếu về chính trị, thì giờ đây đã được mở rộng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 6)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 5)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 4)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ  trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016 (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu "Danh mục các bài nghiên cứu về Ấn Độ trên tạp chí trong nước từ năm 2010 - 2016" được đăng trên các tạp chí trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 4)
Hai nước Việt Nam- Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Ấn Độ là người bạn lớn và đáng tin cậy của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trụ cột trong Chính sách Hướng Đông, nay là Hành động Phía Đông của Ấn Độ. Với việc nâng cấp quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược vào năm 2007, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang nỗ lực hướng đến một tầm nhìn mới trong một bối cảnh khu vực và thế giới mới có nhiều biến động hàm chứa nhiều cơ hội cũng như đầy rẫy thách thức.

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 3)
Hai nước Việt Nam- Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Ấn Độ là người bạn lớn và đáng tin cậy của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trụ cột trong Chính sách Hướng Đông, nay là Hành động Phía Đông của Ấn Độ. Với việc nâng cấp quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược vào năm 2007, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang nỗ lực hướng đến một tầm nhìn mới trong một bối cảnh khu vực và thế giới mới có nhiều biến động hàm chứa nhiều cơ hội cũng như đầy rẫy thách thức.