cis_banner_final_en.png

Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2015-2016

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Học bổng Chương trình ICCR CEP & chương trình GCSS
Chương trình Trao đổi Văn hóa ICCR (CEP) và Chương trình Học bổng Văn hóa (GCSS)

Chương Trình Hợp Tác Kinh Tế Kỹ Thuật Ấn Độ (ITEC)