cis_banner_final_en.png

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ có trụ sở tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 02462827521. Website: cis.org.vn.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (tên giao dịch tiếng Anh là: Centre for Indian Studies) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện các chức năng: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về Ấn Độ và quan hệ giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực và thế giới, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học của Học viện; tuyên truyền đối ngoại về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; thúc đẩy và mở rộng các quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hợp tác khác với Ấn Độ.