cis_banner_final_en.png

Giới thiệu chương 8 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 8 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Giới thiệu chương 7 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 7 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Các tác phẩm của Hồ Chí Minh ở Paris
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch Các tác phẩm của Hồ Chí Minh ở Paris, dịch toàn văn từ bài nghiên cứu "Between Theory and Praxis: Ho Chi Minh’s Parisian Networks, Intellectual Production and Evolving Thought" của tác giả Geoffrey C. Gunn, Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Bài báo xuất bản ngày 05 tháng 1 năm 2022 trên Tạp chí Châu Á đương đại. Nguồn: https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1972438 Các quan điểm, đánh giá, nhận định trong bài viết này là của riêng tác giả.

 5000 Năm Lịch Sử & Văn Hóa Ấn Độ
Cuốn sách 5000 năm lịch sử và văn hóa Ấn Độ của tác giả Anjana Mothar Chandra 5000 năm lịch sử và văn hóa Ấn Độ sẽ dành cho đối tượng độc giả rộng khắp, giới thiệu tất cả những giai đoạn lịch sử chính của đất nước Ấn Độ với một quá khứ thật lôi cuốn.

Giới thiệu sách Ấn Độ giành Tự do (India wins Freedom)
Cuốn tự truyện này được niêm phong tại Thư viện Quốc gia, Calcutta, và trong Văn khố Quốc gia, New Delhi, trong ba mươi năm. Những gì chúng ta có hiện nay là toàn văn của cuốn sách, được phát hành lần đầu vào tháng 9 năm 1988. Đến nay, qua nhiều lần tái bản, cuốn sách đã công bố nguyên trạng tất cả những trang trong bản thảo gốc, kể cả những trang còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Giới thiệu chương 6 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 6 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cơ sở quan trọng cho tổng kết đường lối đổi mới của Đảng
Tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là nội dung xuyên suốt của cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Giới thiệu chương 5 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 5 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Văn hóa đọc ở một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Vấn đề chấn hưng, phát triển văn hóa đọc luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Việc tìm hiểu văn hóa đọc ở các nước có ý nghĩa rất quan trọng giúp tìm ra những kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc thích hợp cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động ngày càng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống con người.

Giới thiệu phần 2 chương 4 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch phần 2 chương 4 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.