cis_banner_final_en.png

BIMSTEC và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Vai trò của công nghệ trong phát triển khu vực
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu báo cáo “BIMSTEC và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Vai trò của công nghệ trong phát triển khu vực”, của tác giả Soumya Bhowmick và Pratnashree Basu, Quỹ người quan sát Ấn Độ (ORF), xuất bản tháng 3/2020. Bản dịch Tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 3/2020. Nguồn: https://www.orfonline.org/research/bimstec-and-the-fourth-industrial-revolution-the-role-of-technology-in-regional-development-62429/

Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ? (Phần 4)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sang kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ?”. Bài viết của Tiến sĩ Premesha Saha, nghiên cứu viên Quỹ Các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ, xuất bản tháng 2/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 3/2020.

Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ? (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sang kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ?”. Bài viết của Tiến sĩ Premesha Saha, nghiên cứu viên Quỹ Các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ, xuất bản tháng 2/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 3/2020.

Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ? (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sang kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ?”. Bài viết của Tiến sĩ Premesha Saha, nghiên cứu viên Quỹ Các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ, xuất bản tháng 2/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 3/2020.

Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ? (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Từ chính sách “Xoay trục châu Á” đến Đạo luật sang kiến tái bảo đảm châu Á của Trump: những động lực nào đằng sau chính sách châu Á của Mỹ?”. Bài viết của Tiến sĩ Premesha Saha, nghiên cứu viên Quỹ Các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ, xuất bản tháng 2/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 3/2020.

QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: TỪ TRUYỀN THỐNG VỮNG BỀN ĐẾN HIỆN ĐẠI RỘNG MỞ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: TỪ TRUYỀN THỐNG VỮNG BỀN ĐẾN HIỆN ĐẠI RỘNG MỞ của tác giả PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Khái niệm của Ấn Độ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được công nhận là một khu vực chiến lược duy nhất nối liền vùng biển tiếp giáp phía tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khái niệm này đã thu hút được sự chú ý trong những năm qua và thay đổi trung tâm địa chính trị của khu vực.

Nét đặc trưng trong chính sách đối ngoại Ấn Độ: kiến tạo và gìn giữ an ninh
Có chủ đích, có tính thực dụng và tích cực chủ động, Ấn Độ chính là quốc gia kiến tạo, không phải gây rối, cũng không phải ngồi yên thụ động. Ấn Độ kiến tạo môi trường an toàn cho việc phân phối hàng hóa toàn cầu.

Chính sách biến đổi khí hậu của Ấn Độ
Ấn Độ là một đất nước nhiệt đới, một quốc gia đang phát triển, và đông dân. So với các quốc gia khác, Ấn Độ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong việc đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu nhưng có hậu quả cục bộ.

Phân tích các yếu tố trong di sản Ấn Độ
Đất nước Ấn Độ đã làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại tiên tiến, thì đức tin của người dân xuất phát từ tư tưởng của nền văn minh xưa đã ăn sâu vào con người Ấn Độ.