cis_banner_final_en.png

Thành tựu hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam (Phần 3)

Thành tựu hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam (Phần 2)

Thành tựu hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam (Phần 1)

Phân tích diễn biến chính sách Trung Á của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh (Phần 4)
Từ năm 1991 khi các nước Trung Á giành được độc lập đến nay, chính sách Trung Á của Ấn Độ đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Từ năm 1991 đến năm 1998, nhiệm vụ chủ yếu của chính sách Trung Á giai đoạn này là tăng cường sự tiếp xúc với các quốc gia Trung Á mới độc lập, tạo nền móng cho sự phát triển mối quan hệ của Ấn Độ và Trung Á. Từ năm 1998 đến năm 2001, cùng với tình hình quốc tế và nhu cầu phát triển Ấn Độ, các nước Trung Á đã trở thành đối tác quan trọng để Ấn Độ thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Từ năm 2001 đến nay, Ấn Độ đã tăng cường sự quan tâm và đầu tư của mình ở khu vực Trung Á, nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước Trung Á về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa v.v…, ảnh hưởng của Ấn Độ ở Trung Á cũng theo đó tăng lên. Mặc dù sự phát triển quan hệ của Ấn Độ với các nước Trung Á vẫn còn chịu một số hạn chế, nhưn

Phân tích diễn biến chính sách Trung Á của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh (Phần 3)
Từ năm 1991 khi các nước Trung Á giành được độc lập đến nay, chính sách Trung Á của Ấn Độ đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Từ năm 1991 đến năm 1998, nhiệm vụ chủ yếu của chính sách Trung Á giai đoạn này là tăng cường sự tiếp xúc với các quốc gia Trung Á mới độc lập, tạo nền móng cho sự phát triển mối quan hệ của Ấn Độ và Trung Á. Từ năm 1998 đến năm 2001, cùng với tình hình quốc tế và nhu cầu phát triển Ấn Độ, các nước Trung Á đã trở thành đối tác quan trọng để Ấn Độ thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Từ năm 2001 đến nay, Ấn Độ đã tăng cường sự quan tâm và đầu tư của mình ở khu vực Trung Á, nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước Trung Á về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa v.v…, ảnh hưởng của Ấn Độ ở Trung Á cũng theo đó tăng lên. Mặc dù sự phát triển quan hệ của Ấn Độ với các nước Trung Á vẫn còn chịu một số hạn chế, nhưn

Phân tích diễn biến chính sách Trung Á của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh (Phần 2)
Từ năm 1991 khi các nước Trung Á giành được độc lập đến nay, chính sách Trung Á của Ấn Độ đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Từ năm 1991 đến năm 1998, nhiệm vụ chủ yếu của chính sách Trung Á giai đoạn này là tăng cường sự tiếp xúc với các quốc gia Trung Á mới độc lập, tạo nền móng cho sự phát triển mối quan hệ của Ấn Độ và Trung Á. Từ năm 1998 đến năm 2001, cùng với tình hình quốc tế và nhu cầu phát triển Ấn Độ, các nước Trung Á đã trở thành đối tác quan trọng để Ấn Độ thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Từ năm 2001 đến nay, Ấn Độ đã tăng cường sự quan tâm và đầu tư của mình ở khu vực Trung Á, nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước Trung Á về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa v.v…, ảnh hưởng của Ấn Độ ở Trung Á cũng theo đó tăng lên. Mặc dù sự phát triển quan hệ của Ấn Độ với các nước Trung Á vẫn còn chịu một số hạn chế, nhưn

Phân tích diễn biến chính sách Trung Á của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh (Phần 1)
Từ năm 1991 khi các nước Trung Á giành được độc lập đến nay, chính sách Trung Á của Ấn Độ đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Từ năm 1991 đến năm 1998, nhiệm vụ chủ yếu của chính sách Trung Á giai đoạn này là tăng cường sự tiếp xúc với các quốc gia Trung Á mới độc lập, tạo nền móng cho sự phát triển mối quan hệ của Ấn Độ và Trung Á. Từ năm 1998 đến năm 2001, cùng với tình hình quốc tế và nhu cầu phát triển Ấn Độ, các nước Trung Á đã trở thành đối tác quan trọng để Ấn Độ thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Từ năm 2001 đến nay, Ấn Độ đã tăng cường sự quan tâm và đầu tư của mình ở khu vực Trung Á, nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước Trung Á về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa v.v…, ảnh hưởng của Ấn Độ ở Trung Á cũng theo đó tăng lên. Mặc dù sự phát triển quan hệ của Ấn Độ với các nước Trung Á vẫn còn chịu một số hạn chế, nhưn

Ảnh hưởng của quan hệ Ấn – Việt đối với vấn đề Biển Đông (Phần 2)
Sau Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ và Việt Nam thường xuyên qua lại tại Biển Đông, triển khai các hoạt động hợp tác quân sự và năng lượng, dẫn tới những ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện Biển Đông. Tuy rằng những hành động của Ấn Độ tại Biển Đông đều phải chịu sự chế ước từ phía các nước lớn là Trung Quốc, Mỹ, Nga, nhưng những hợp tác đó đã gây ra xu thế quốc tế hóa, phức tạp hóa vấn đề Biển Đông, bất lợi cho việc Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông theo phương châm đã định. Trung Quốc vừa phải kiên trì lập trường giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình, vừa phải có động thái để hướng tới mặt lợi, tránh khỏi mặt hại.

Ảnh hưởng của quan hệ Ấn – Việt đối với vấn đề Biển Đông (Phần 1)
Sau Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ và Việt Nam thường xuyên qua lại tại Biển Đông, triển khai các hoạt động hợp tác quân sự và năng lượng, dẫn tới những ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện Biển Đông. Tuy rằng những hành động của Ấn Độ tại Biển Đông đều phải chịu sự chế ước từ phía các nước lớn là Trung Quốc, Mỹ, Nga, nhưng những hợp tác đó đã gây ra xu thế quốc tế hóa, phức tạp hóa vấn đề Biển Đông, bất lợi cho việc Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông theo phương châm đã định. Trung Quốc vừa phải kiên trì lập trường giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình, vừa phải có động thái để hướng tới mặt lợi, tránh khỏi mặt hại.

Nhìn về Hướng Đông đến Hành động Hướng Đông: Quan hệ của Ấn Độ với Việt Nam