cis_banner_final_en.png

Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Phần 2)
Những năm qua, hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực phòng chống tội phạm có những chuyển biến theo cả chiều rộng và chiều sâu, phản ánh phù hợp và logic thực tế với tình hình an ninh trật tự của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo của Ấn Độ rất coi trọng quan hệ hợp tác về an ninh, quốc phòng với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, coi đây là mối quan hệ quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hướng Đông” giai đoạn mới của Ấn Độ và là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Phần 1)
Những năm qua, hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực phòng chống tội phạm có những chuyển biến theo cả chiều rộng và chiều sâu, phản ánh phù hợp và logic thực tế với tình hình an ninh trật tự của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo của Ấn Độ rất coi trọng quan hệ hợp tác về an ninh, quốc phòng với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, coi đây là mối quan hệ quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hướng Đông” giai đoạn mới của Ấn Độ và là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Con đường diệt khổ của Phật giáo với đạo đức truyền thống trong văn hóa Việt Nam (Phần 3)
Phật giáo là một trong ba trường phái triết học không chính thống, một trào lưu tư tưởng lớn ở Ấn Độ cổ đại xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên, đã nhanh chóng phổ biến và trở thành một quốc giáo ở Ấn Độ. Phật giáo từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới Ấn Độ, lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới cho đến tận ngày nay. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phật giáo trở thành một tôn giáo thế giới đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống văn hoá tinh thần của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Con đường diệt khổ của Phật giáo với đạo đức truyền thống trong văn hóa Việt Nam (Phần 2)
Phật giáo là một trong ba trường phái triết học không chính thống, một trào lưu tư tưởng lớn ở Ấn Độ cổ đại xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên, đã nhanh chóng phổ biến và trở thành một quốc giáo ở Ấn Độ. Phật giáo từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới Ấn Độ, lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới cho đến tận ngày nay. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phật giáo trở thành một tôn giáo thế giới đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống văn hoá tinh thần của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Con đường diệt khổ của Phật giáo với đạo đức truyền thống trong văn hóa Việt Nam (Phần 1)
Phật giáo là một trong ba trường phái triết học không chính thống, một trào lưu tư tưởng lớn ở Ấn Độ cổ đại xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên, đã nhanh chóng phổ biến và trở thành một quốc giáo ở Ấn Độ. Phật giáo từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới Ấn Độ, lan tỏa khắp mọi nơi trên thế giới cho đến tận ngày nay. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phật giáo trở thành một tôn giáo thế giới đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống văn hoá tinh thần của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam - Ấn Độ phát huy “sức mạnh mềm” thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược (Phần 3)
Trong thời đại ngày nay, “sức mạnh mềm” đang là vấn đề nổi lên như một nhân tố cơ bản để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia cũng như để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Sức mạnh mềm đang trở thành công cụ của quan hệ quốc tế giúp các chủ thể trong tương lai chiếm ưu thế, phát huy sức mạnh tổng thể của quốc gia. Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triển, có nhiều tiềm năng về “sức mạnh mềm” và đang tích cực, chủ động phát huy nó nhằm nâng cao vai trò, vị thế của mình ở khu vực cũng như trên thế giới. Nghiên cứu, phát huy tiềm năng “sức mạnh mềm”của mỗi nước, cũng như phối kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết, cấp bách của cả hai quốc gia.

Việt Nam - Ấn Độ phát huy “sức mạnh mềm” thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược (Phần 2)
Trong thời đại ngày nay, “sức mạnh mềm” đang là vấn đề nổi lên như một nhân tố cơ bản để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia cũng như để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Sức mạnh mềm đang trở thành công cụ của quan hệ quốc tế giúp các chủ thể trong tương lai chiếm ưu thế, phát huy sức mạnh tổng thể của quốc gia. Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triển, có nhiều tiềm năng về “sức mạnh mềm” và đang tích cực, chủ động phát huy nó nhằm nâng cao vai trò, vị thế của mình ở khu vực cũng như trên thế giới. Nghiên cứu, phát huy tiềm năng “sức mạnh mềm”của mỗi nước, cũng như phối kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết, cấp bách của cả hai quốc gia.

Việt Nam - Ấn Độ phát huy “sức mạnh mềm” thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược  (Phần 1)
Trong thời đại ngày nay, “sức mạnh mềm” đang là vấn đề nổi lên như một nhân tố cơ bản để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia cũng như để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Sức mạnh mềm đang trở thành công cụ của quan hệ quốc tế giúp các chủ thể trong tương lai chiếm ưu thế, phát huy sức mạnh tổng thể của quốc gia. Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triển, có nhiều tiềm năng về “sức mạnh mềm” và đang tích cực, chủ động phát huy nó nhằm nâng cao vai trò, vị thế của mình ở khu vực cũng như trên thế giới. Nghiên cứu, phát huy tiềm năng “sức mạnh mềm”của mỗi nước, cũng như phối kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết, cấp bách của cả hai quốc gia.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)
Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 01 năm 1972 và tuy trải qua nhiều chính phủ thuộc các đảng khác nhau cầm quyền, nhưng Ấn Độ luôn duy trì quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Một trong những lĩnh vực đó là hợp tác quốc phòng.

Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ (Phần 1)
Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 01 năm 1972 và tuy trải qua nhiều chính phủ thuộc các đảng khác nhau cầm quyền, nhưng Ấn Độ luôn duy trì quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Một trong những lĩnh vực đó là hợp tác quốc phòng.