cis_banner_final_en.png

Báo cáo tổng kết hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”
Vào ngày 24/11/2019, tại thành phố Kolkata, Tây Bengal của Ấn Độ, Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt (IVSC) Tây Bengal đã tổ chức hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệt liệt chúc mừng IVSC về sự thành công của hội thảo, và trân trọng giới thiệu báo cáo tổng kết hội thảo, do bà Pravamayee Samantaray, Thư ký IVSC soạn thảo.

Ra mắt sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" tại New Delhi và Kolkata
Ngày 21/11 và ngày 24/11/2019 diễn ra lễ ra mắt sách Hồ Chí Minh với Ấn Độ tại hai thành phố lớn của Ấn Độ là New Delhi và Kolkata. Cuốn sách do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

Bài toán Biển Đông và những thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Ấn Độ Modi
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài phân tích, bình luận “Bài toán Biển Đông và những thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Ấn Độ Modi”, của tác giả Ajay Kumar, nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Bài viết này đã đăng trên tạp chí Kalinga Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngày 10/11/2019. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Sự hội tụ của sức mạnh mềm Ấn Độ và Việt Nam
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài tham luận “Sự hội tụ của sức mạnh mềm Ấn Độ và Việt Nam” của TS Ajaneesh Kumar, Phó Tổng Giám đốc, Hội đồng các vấn đề thế giới, New Delhi, Ấn Độ. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Rama anh hùng và một nền văn hóa anh hùng
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Đức Ninh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi tới hội thảo khoa học do Trung tâm tổ chức. Bài viết xuất phát từ góc độ lý thuyết tiếp nhận, tiếp biến văn hóa, từ góc nhìn của anh hùng ca cổ đại để trình bày những cảm nhận của chúng tôi, những người Việt Nam về người anh hùng Rama, về nền văn hóa Ấn Độ vừa huyền bí vừa anh hùng.

Du lịch tôn giáo, một nguồn sức mạnh mềm của Ấn Độ (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu bản dịch nghiên cứu: “Du lịch tôn giáo, một nguồn sức mạnh mềm của Ấn Độ: Tăng cường sự tiếp cận của Ấn Độ đến Đông Nam Á”/“Religious Tourism as Soft Power: Strengthening India’s Outreach to Southeast Asia”, Báo cáo đặc biệt của ORF, Số 97, tháng 9/2019, Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát. Tác giả: Mihir Bhonsale. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/research/religious-tourism-as-soft-power-strengthening-indias-outreach-to-southeast-asia-55674/

Du lịch tôn giáo, một nguồn sức mạnh mềm của Ấn Độ (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu bản dịch nghiên cứu: “Du lịch tôn giáo, một nguồn sức mạnh mềm của Ấn Độ: Tăng cường sự tiếp cận của Ấn Độ đến Đông Nam Á”/“Religious Tourism as Soft Power: Strengthening India’s Outreach to Southeast Asia”, Báo cáo đặc biệt của ORF, Số 97, tháng 9/2019, Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát. Tác giả: Mihir Bhonsale. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/research/religious-tourism-as-soft-power-strengthening-indias-outreach-to-southeast-asia-55674/