cis_banner_final_en.png

Giấy mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa”

Tổng quan về việc Đoàn cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đi nghiên cứu, khảo sát, tham dự các hội thảo, tọa đàm tại Ấn Độ từ ngày 08-8-2017 đến ngày 16-8-2017 (Phần 2)

Tổng quan về việc Đoàn cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đi nghiên cứu, khảo sát, tham dự các hội thảo, tọa đàm tại Ấn Độ từ ngày 08-8-2017 đến ngày 16-8-2017 (Phần 1)

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và suy ngẫm (Phần 3)

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và suy ngẫm (Phần 2)

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và suy ngẫm (Phần 1)

Ngọn nguồn giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ (Trường hợp Chùa Đót Sơn, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) (Phần 2)

Ngọn nguồn giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ (Trường hợp Chùa Đót Sơn, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) (Phần 1)

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, Tầm nhìn mới (Phần 2)

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, Tầm nhìn mới (Phần 1)