cis_banner_final_en.png

Tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề về “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”
Chiều 15/5/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp với Viện Thông tin khoa học tổ chức buổi Tọa đàm Thông tin khoa học chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”.

Giới thiệu sách: Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ

Giới thiệu sách: Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược

Giới thiệu bộ sách mới về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Các mối liên kết địa - văn minh và vai trò của quyền lực mềm: hướng tới tăng cường quan hệ văn hóa giữa ASEAN và Ấn Độ (Phần 3)

Các mối liên kết địa - văn minh và vai trò của quyền lực mềm: hướng tới tăng cường quan hệ văn hóa giữa ASEAN và Ấn Độ (Phần 2)

Các mối liên kết địa - văn minh và vai trò của quyền lực mềm: hướng tới tăng cường quan hệ văn hóa giữa ASEAN và Ấn Độ (Phần 1)

Sức mạnh mềm và phương thức sử dụng

Tổng thuật các tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa” (Phần 4)

Tổng thuật các tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa” (Phần 3)