cis_banner_final_en.png

Thông báo khóa học trực tuyến "Triết học của Mahatma Gandhi"
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng kính mời các bạn tham gia khóa học trực tuyến "Triết học của Mahatma Gandhi". Người tham gia sẽ được Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Mahatma Gandhi truyền cảm hứng cho giới trẻ ngày nay
Chúng ta hãy dừng lại một phút để tưởng nhớ tới những giá trị cốt lõi mà Gandhi đại diện, quan trọng nhất là, Người nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt lên trên chủ nghĩa đẳng cấp, chủ nghĩa cộng đồng, chủ nghĩa khu vực và chủ nghĩa cục bộ dưới bất kỳ hình thức nào, và cam kết theo lý tưởng bất bạo động.