cis_banner_final_en.png

Thông báo khóa học trực tuyến "Triết học của Mahatma Gandhi"
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng kính mời các bạn tham gia khóa học trực tuyến "Triết học của Mahatma Gandhi". Người tham gia sẽ được Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.