cis_banner_final_en.png

Các trường đại học cần dễ tiếp cận hơn
Nếu chúng ta có ý định tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn trong thời kỳ hậu đại dịch, hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) cần phải linh hoạt và dễ tiếp cận hơn, và các chính phủ cần phải hiểu rằng, tài trợ cho khu vực đại học công là điều cần thiết để tạo ra công bằng hơn và ổn định về mặt xã hội.