cis_banner_final_en.png

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ có trụ sở tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 02462827521. Website: cis.org.vn.