cis_banner_final_en.png

Cải cách nông nghiệp giải phóng nông dân Ấn Độ
Biểu tình nông dân Ấn Độ gần đây là do một bộ phận nông dân bị kích động dẫn đầu, với những luận điểm do bị tuyên truyền sai trái lừa bịp. Tầng lớp dân cày, người Đa-lít, và người nghèo không tham gia cuộc biểu tình này.