Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Thông báo Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Thông báo Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Ngày 19/5/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Học viện đã ký ban hành Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG về tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

03:24 26-08-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại học XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Để cuộc thi đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng rãi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

  • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.
  • Có hình thức thích hợp để triển khai, phát động cuộc thi tại đơn vị và động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, nhiệt tình tham gia cuộc thi.
  • Đăng tải thông tin về cuộc thi trên các tạp chí, bản tin do đơn vị phụ trách.
  • Các Học viện trực thuộc đăng tải thông tin về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, Facebook chính danh của đơn vị (có Kế hoạch, thể lệ, và hệ thống chủ đề cuộc thi kèm theo).

Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện, Ban Tuyên giáo và Trường chính trị cấp tỉnh và cấp huyện.

Bài dự thi: Mỗi cá nhân được gửi tối đa 2 bài viết để tham dự thi, trong đó, 1 bài viết chính luận trên tạp chí khoa học và 1 bài viết trên báo điện tử.

Nội dung bài thi: tập trung vào 3 nhóm chủ đề sau: (Xem phụ lục 1 trong tệp tin đính kèm để biết những chủ đề cụ thể)

  • Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tác bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
  • Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian nhận bài viết dự thi từ tháng 5/2021 đến 15/8/2021 (tính theo dấu bưu điện.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tầng 10, nhà A17, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. Điện thoại: 080.41053. Email: thiviet35hcma@gmail.com.

Mời tải xuống tập tin đính kèm để đọc thông tin chi tiết về cuộc thi.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: hcma.vn

 

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục