Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), Ấn Độ từ nền kinh tế đứng thứ 16 thế giới đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 vào năm 2012. Gần như đồng thời với cải cách kinh tế, Ấn Độ đã có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại để thích ứng với tình hình mới. Một trong những sự điều chỉnh đó là sự ra đời của Chính sách Hướng Đông nhằm tăng cường hợp tác với các nước Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

01:42 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Võ Văn Chỉ*

TÓM TẮT

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), Ấn Độ từ nền kinh tế đứng thứ 16 thế giới đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 vào năm 2012. Gần như đồng thời với cải cách kinh tế, Ấn Độ đã có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại để thích ứng với tình hình mới. Một trong những sự điều chỉnh đó là sự ra đời của Chính sách Hướng Đông nhằm tăng cường hợp tác với các nước Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Bài viết gồm hai nội dung chủ yếu. Một là, Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ từ đầu những năm 1990 đến nay. Tác giả đã nêu ra 7 nguyên nhân và 5 điều chỉnh  quan trọng của việc điều chỉnh chính sách ngoại giao của Ấn Độ. Nội dung cơ bản của Chính sách Hướng Đông thể hiện ở nhóm các mục tiêu chính trị - chiến lược, kinh tế - xã hội và các lĩnh vực triển khai chính sách này. Hai là, tác động của Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Tác giả đã nêu bốn lĩnh vực chịu tác động gồm: kinh tế - thương mại, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, an ninh - chính trị, văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Từ khóa: Ấn Độ, Chính sách Hướng Đông, Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


* Học viện Chính trị Khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục