Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 10)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 10)

01:17 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 9)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc 

 

1. Ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục. Xây dựng cường quốc giáo dục là công trình cơ bản của công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, cần phải đặt sự nghiệp giáo dục lên hàng đầu, đẩy nhanh hiện đại hóa giáo dục, gây dựng một nền giáo dục khiến nhân dân hài lòng. Cần phải quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, thực hiện nhiệm vụ căn bản là giáo dục đạo đức và trồng người, phát triển giáo dục tố chất, thúc đẩy giáo dục công bằng, bồi dưỡng nên thế hệ kế thừa và xây dựng xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Thúc đẩy phát triển nhất thể hóa giáo dục bắt buộc ở thành thị và nông thôn; coi trọng cao độ giáo dục bắt buộc ở nông thôn; làm tốt công tác giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt và giáo dục qua mạng Internet; phổ cập giáo dục trung học phổ thông, cố gắng để cho mọi trẻ em đều được hưởng một nền giáo dục công bằng, chất lượng. Hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo ngành nghề, đẩy mạnh kết hợp giữa sản xuất với giáo dục và hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng đại học hàng đầu và bộ môn khoa học hàng đầu, thực hiện phát triển giáo dục đại học - cao đẳng theo chiều sâu. Kiện toàn chế độ trợ cấp cho học sinh, làm cho đại đa số lao động mới của thành thị đều được hưởng giáo dục trung học phổ thông, số lượng được giáo dục đại học, cao đẳng tăng thêm. Ủng hộ và quy phạm nguồn lực xã hội phát triển giáo dục. Tăng cường xây dựng phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp của giáo viên, đào tạo đội ngũ giáo viên có tố chất cao, nêu cao tinh thần tôn sư trọng đạo trong toàn xã hội. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao, đẩy nhanh xây dựng xã hội theo mô hình học tập, ra sức nâng cao tố chất quốc dân.

2. Nâng cao chất lưọng việc làm và mức thu nhập của nhân dân. Việc làm là vấn đề dân sinh lớn nhất. Cần phải kiên trì chiến lược ưu tiên việc làm và chính sách việc làm tích cực, thực hiện tạo việc làm chất lượng cao hơn và đầy đủ hơn. Triển khai đào tạo kỹ năng nghiệp vụ trên quy mô lớn, chú trọng giải quyết mâu thuẫn việc làm mang tính kết cấu, khuyến khích khởi nghiệp thúc đẩy việc làm. Cung cấp dịch vụ công toàn diện về việc làm, thúc đẩy tìm việc làm và khởi nghiệp qua nhiều kênh khác nhau cho cộng đồng thanh niên như sinh viên tốt nghiệp đại học, hay nông dân ra thành phố làm việc. Xóa bỏ các bất cập về cơ chế, thể chế cản trở sự lưu động xã hội của lao động và nhân tài, làm cho người người đều có cơ hội phát triển bản thân nhờ cần cù lao động. Hoàn thiện cơ chế điều phối, hiệp thương do Chính phủ, Công đoàn, doanh nghiệp cùng tham gia, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Kiên trì nguyên tắc phân phối theo lao động, hoàn thiện cơ chế thể chế phân phối theo yếu tố, thúc đẩy phân phối thu nhập hợp lý hơn, trật tự hơn. Khuyến khích cần cù làm giàu theo pháp luật, tăng thêm số lượng người có thu nhập trung bình, tăng thu nhập cho người thu nhập thấp, điều tiết thu nhập quá cao, nghiêm cấm thu nhập trái phép. Kiên trì thực hiện tăng thu nhập cho người dân song song với tăng trưởng kinh tế, tăng thù lao song song với tăng năng suất lao động. Mở rộng kênh thu nhập lao động và thu nhập tài sản của người dân. Thực hiện tốt chức năng điều tiết, tái phân phối của Chính phủ, đẩy nhanh bình đẳng hóa dịch vụ công cơ bản, thu hẹp khoảng cách phân phối thu nhập.

3. Tăng cường xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Hoàn thành xây dựng toàn diện hệ thống an sinh xã hội đa tầng nấc, bao trùm toàn dân, tính toán tổng thể giữa thành thị và nông thôn, rõ ràng giữa quyền lực và trách nhiệm, bảo đảm mức độ vừa phải và bền vững theo yêu cầu giữ giới hạn thấp nhất, đan dày mạng lưới, xây dựng cơ chế. Thực thi toàn diện kế hoạch toàn dân tham gia bảo hiểm. Hoàn thiện chế độ bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của công nhân viên chức thành thị và bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của cư dân thành thị, nông thôn; sớm thực hiện bảo hiểm dưỡng lão thống nhất trong toàn quốc. Hoàn thiện cơ chế thống nhất về bảo hiểm y tế cơ bản và bảo hiểm cho các căn bệnh hiểm nghèo của cư dân thành thị, nông thôn. Hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn lao động. Xây dựng kênh dịch vụ công về bảo hiểm xã hội thống nhất trong cả nước. Tính toán tổng thể hệ thống cứu trợ xã hội thành thị và nông thôn, hoàn thiện cơ chế bảo đảm mức sống tối thiểu. Kiên trì các quốc sách cơ bản như bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Hoàn thiện chế độ cứu trợ xã hội, phúc lợi xã hội, từ thiện và đãi ngộ đối với đối tượng chính sách; kiện toàn hệ thống dịch vụ chăm sóc trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi ở lại nông thôn. Phát triển sự nghiệp chăm sóc người khuyết tật, tăng cường dịch vụ phục hồi sức khỏe cho người khuyết tật. Kiên trì phương châm nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ trục lợi; đẩy nhanh xây dựng chế độ nhà ở do nhiều chủ thể cung cấp, với nhiều kênh bảo đảm, kết hợp cả thuê và mua nhà, làm cho toàn dân đều có nhà để ở.

4. Kiên quyết đánh thắng trong trận chiến công kiên để thoát nghèo. Làm cho người dân và khu vực nghèo khó cùng cả nước bước vào xã hội khá giả toàn diện là cam kết trang nghiêm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần phải động viên sức mạnh trong toàn Đảng, toàn quốc và toàn xã hội, kiên trì thực hiện đúng và trúng các biện pháp xóa đói giảm nghèo; kiên trì cơ chế Trung ương tính toán tổng thể, các tỉnh chịu trách nhiệm chung, các thành phố và huyện nắm khâu thực hiện; tăng cường chế độ người đứng đầu Đảng và chính quyền chịu trách nhiệm chung; kiên trì cục diện xóa đói giảm nghèo tổng thể; chú trọng kết hợp giữa xóa đói giảm nghèo với nuôi dưỡng ý chí, nâng cao trí tuệ; đi sâu thực hiện hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây; tập trung thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho khu vực đặc biệt khó khăn; bảo đảm đến năm 2020 thực hiện được mục tiêu thoát nghèo cho dân số nghèo khó ở nông thôn dưới chuẩn nghèo hiện hành của Trung Quốc, xóa toàn bộ huyện nghèo, giải quyết tình trạng nghèo khó chung mang tính vùng miền, thực hiện thoát nghèo cho người nghèo thực sự, người nghèo được thực sự thoát nghèo.

5. Thực thi chiến lược “Trung Quốc mạnh khỏe”[8]Sức khỏe của nhân dân là tiêu chí quan trọng của một dân tộc phồn thịnh và đất nước giàu mạnh. Cần phải hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và trọn đời. Đi sâu cải cách thể chế y tế, y dược; xây dựng toàn diện chế độ y tế và khám chữa bệnh cơ bản, chế độ bảo trợ y tế và hệ thống dịch vụ y tế, khám chữa bệnh chất lượng, hiệu quả đặc sắc Trung Quốc; kiện toàn chế độ quản lý bệnh viện hiện đại. Tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cơ sở và đội ngũ bác sĩ đa khoa. Xóa bỏ toàn diện cách làm lấy thuốc nuôi bệnh viện, kiện toàn chế độ bảo đảm cung ứng dược phẩm. Kiên trì phương châm dự phòng là chính, đi sâu triển khai phong trào y tế yêu nước, đề xướng nếp sống văn minh lành mạnh, phòng ngừa và kiểm soát các căn bệnh hiểm nghèo. Thực thi chiến lược vệ sinh an toàn thực phẩm, để nhân dân yên tâm trong việc ăn uống. Kiên trì coi trọng đồng thời Trung y và Tây y, kế thừa và phát triển sự nghiệp Trung y dược. Ủng hộ xã hội làm dịch vụ y tế, phát triển các ngành nghề chăm sóc sức khỏe. Thúc đẩy gắn kết đồng bộ giữa chính sách sinh đẻ với các chính sách kinh tế - xã hội liên quan, tăng cường nghiên cứu chiến lược phát triển dân số. Tích cực ứng phó hiện tượng già hóa dân số, xây dựng hệ thống chính sách và môi trường xã hội nuôi dưỡng, hiếu thuận và kính trọng người cao tuổi, thúc đẩy kết hợp chăm sóc y tế với nuôi dưỡng, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp và ngành nghề chăm sóc người cao tuổi.

6. Gây dựng bố cục quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản lý, cùng chia sẻ.Tăng cường xây dựng chế độ quản trị xã hội, hoàn thiện thể chế quản trị xã hội do đảng uỷ lãnh đạo, chính quyền phụ trách, xã hội điều phối, công chúng tham gia, pháp luật bảo đảm; nâng cao trình độ xã hội hóa, pháp trị hóa, công nghệ hóa, chuyên môn hóa quản trị xã hội. Tăng cường xây dựng cơ chế phòng ngừa và hóa giải mâu thuẫn xã hội, xử lý đúng đắn mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Xây dựng quan điểm phát triển an toàn, đề cao tư tưởng sinh mạng trên hết, an toàn số một; kiện toàn hệ thống an ninh công; hoàn thiện chế độ trách nhiệm sản xuất an toàn, kiên quyết ngăn chặn sự cố về an toàn đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát trị an xã hội, phòng chống và trừng trị theo pháp luật các hoạt động tội phạm liên quan tới văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc, ma tuý, xã hội đen, buôn người, lừa đảo..., bảo đảm quyền nhân thân, quyền tài sản, quyền nhân phẩm của nhân dân. Tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội, bồi dưỡng trạng thái tâm lý xã hội tự tôn, tự tin, lý trí, ôn hòa, tích cực vươn lên. Tăng cường xây dựng hệ thống quản trị cộng đồng, thúc đẩy chuyển dịch trọng tâm quản trị xã hội xuống cấp cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, thực hiện tương tác tốt giữa chính phủ quản lý, xã hội điều tiết và người dân tự quản.

7. Bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia. An ninh quốc gia là nền móng quan trọng của ổn định quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia là lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc trên toàn quốc. Cần phải hoàn thiện chiến lược an ninh quốc gia và chính sách an ninh quốc gia, kiên quyết giữ gìn an ninh chính trị quốc gia, tính toán tổng thể việc thúc đẩy các mặt công tác an ninh. Kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường bảo đảm pháp trị cho an ninh quốc gia, nâng cao năng lực phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro an ninh. Phòng ngừa nghiêm ngặt và kiên quyết ngăn chặn các hành vi thâm nhập, lật đổ, phá hoại, các hoạt động bạo lực khủng bố, chia rẽ dân tộc, tôn giáo cực đoan. Tăng cường giáo dục về an ninh quốc gia, tăng cường ý thức an ninh quốc gia trong toàn Đảng và toàn dân, thúc đẩy hình thành hợp lực lớn mạnh bảo vệ an ninh quốc gia trong toàn xã hội.

Thưa các đồng chí! Mọi công việc của Đảng đều phải lấy lợi ích căn bản của bộ phận đông đảo nhất quần chúng nhân dân làm tiêu chuẩn cao nhất. Cần phải kiên trì coi việc nhỏ của nhân dân là việc lớn của mình, bắt tay làm từ những việc mà nhân dân quan tâm, làm từ những việc để nhân dân hài lòng, dẫn dắt nhân dân không ngừng xây dựng cuộc sống tươi đẹp. (Xem tiếp phần 11)

Nguồn:

Cùng chuyên mục