Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 3)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 3)

01:04 05-10-2022 Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Tiếp theo phần 2)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

Thưa các đồng chí! Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, điều này có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử phát triển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cũng như trong lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa; có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới cũng như lịch sử phát triển của xã hội loài người. Toàn Đảng cần kiên định niềm tin, phấn đấu vươn lên để chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thể hiện sức sống ngày càng mạnh mẽ.

II. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

100 năm trước, tiếng súng của Cách mạng Tháng 10 nổ ra, đã đem Chủ nghĩa Marx-Lenin đến với Trung Quốc. Các phần tử tiên tiến của Trung Quốc đã nhìn thấy con đường giải quyết các vấn đề của Trung Quốc từ trong chân lý khoa học của Chủ nghĩa Marx-Lenin. Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời từ trong các phong trào rầm rộ của xã hội Trung Quốc sau cận đại, từ trong các cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại sự thống trị của phong kiến và sự xâm lược từ bên ngoài của nhân dân Trung Quốc và từ quá trình kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân Trung Quốc. Kể từ đó, cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc nhằm mưu cầu độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc đã có chỗ dựa vững chắc; nhân dân Trung Quốc đã chuyển từ bị động sang chủ động về mặt tinh thần.

Dân tộc Trung Hoa có lịch sử văn minh hơn 5.000 năm, đã sáng tạo ra văn minh Trung Hoa xán lạn, đem lại những đóng góp ưu việt cho nhân loại, trở thành dân tộc vĩ đại trên thế giới. Sau chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh tăm tối thù trong giặc ngoài, nhân dân Trung Quốc đã trải qua những gian khó nặng nề chồng chất chiến tranh liên miên, đất nước bị tàn phá, chia cắt, nhân dân đói nghèo. Để phục hưng dân tộc, vô vàn những người con yêu nước đã kiên cường, bất khuất, lần lượt hết lớp người này đến lớp người khác, đã tiến hành những cuộc đấu tranh anh dũng, bi tráng, đã tiến hành những thử nghiệm đa dạng, phong phú, nhưng cuối cùng đều không thể thay đổi tính chất xã hội của Trung Quốc cũ và vận mệnh bi thảm của nhân dân Trung Quốc.

Thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa kể từ thời cận đại đến nay. Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản làm lý tưởng cao nhất và mục tiêu sau cùng của Đảng, không chút do dự dũng cảm gánh vác sứ mệnh lịch sử thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ, vẻ vang, viết nên những trang sử thi tráng lệ vang khắp núi sông.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, nhất định phải lật đổ ba ngọn núi lớn trên đầu nhân dân Trung Quốc, đó là: chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu; thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, thống nhất đất nước, ổn định xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân tìm ra con đường cách mạng đúng đắn lấy nông thôn bao vây thành thị, vũ trang giành lấy chính quyền, đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, không quản ngại hy sinh xương máu trong suốt 28 năm, đã hoàn thành cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới và năm 1949, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thực hiện sự cất cánh vĩ đại của Trung Quốc từ nền chính trị chuyên chế phong kiến mấy nghìn năm lên dân chủ nhân dân.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, nhất định phải xây dựng được chế độ xã hội tiên tiến phù hợp với thực tế đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết dẫn dắt nhân dân hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xác lập chế độ cơ bản chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã hoàn thành công cuộc đổi mới xã hội rộng rãi mà sâu sắc nhất kể từ khi dân tộc Trung Hoa bắt đầu có lịch sử đến nay, xác định tiền đề chính trị và nền tảng chế độ cơ bản cho tất cả những phát triển, tiến bộ của Trung Quốc đương đại, đã thực hiện sự cất cánh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa từ không ngừng suy thoái thời cận đại đến chuyển đổi căn bản vận mệnh, tiếp tục đi lên phồn vinh, thịnh vượng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, nhất định phải phù hợp với xu thế thời đại, thuận theo ý nguyện của nhân dân, dũng cảm cải cách đổi mới, làm cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân trước sau như một luôn tràn đầy động lực to lớn để dũng cảm tiến lên. Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết, dẫn dắt nhân dân tiến hành cách mạng vĩ đại mới cải cách mở cửa, phá bỏ tất cả những rào cản về tư tưởng và thể chế cản trở sự phát triển của đất nước và dân tộc, đã mở ra con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, làm cho Trung Quốc sải những bước dài, bắt kịp thời đại.

96 năm qua, để thực hiện sứ mệnh lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, bất luận là khi nhỏ yếu hay lúc đã lớn mạnh, bất luận là trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều không thay đổi lý tuỏng ban đầu, vĩnh viễn không thay đổi, đoàn kết dẫn dắt nhân dân trải qua trăm nghìn hiểm nguy, hy sinh to lớn, dám đối diện với thử thách, dũng cảm sửa chữa sai lầm, lần lượt vượt qua những cửa ải khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, đã sáng tạo nên những kỳ tích rạng danh sử sách giữa đời thường.

Thưa các đồng chí! Hôm nay, hơn lúc nào hết chúng ta đã đến gần hơn, có niềm tin hơn, có năng lực hơn để thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Trên con đường trăm dặm, nếu đi được 90 dặm cũng mới chỉ là nửa chặng đường. Phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, chắc chắn không nhẹ nhàng, không phải cứ hô hào kêu gọi là có thể thực hiện được. Toàn Đảng phải chuẩn bị cho những nỗ lực to lớn hơn, gian khổ hơn.

Thực hiện giấc mơ vĩ đại,  nhất định phải tiến hành đấu tranh vĩ đại. Xã hội tiến lên từ trong những vận động của mâu thuẫn, có mâu thuẫn là có đấu tranh. Đảng Cộng sản Trung Quốc cần đoàn kết, dẫn dắt nhân dân ứng phó hiệu quả với những thách thức to lớn, chống chọi những hiểm nguy lo lớn, khắc phục những lực cản lớn, giải quyết những mâu thuẫn lớn; phải tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại với nhiều đặc điểm lịch sử mới, bất kỳ một tư tưởng hay hành vi nào có ý ham hưởng thụ, lười biếng, tiêu cực, trốn tránh mâu thuẫn đều là sai lầm. Toàn Đảng phải tự giác hơn trong việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, kiên trì phản đối tất cả mọi ngôn luận và hành vi làm suy yếu, bóp méo, phủ định sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc; tự giác hơn trong bảo vệ lợi ích của nhân dân, kiên trì phản đối mọi hành vi làm tổn hại lợi ích của nhân dân, xa rời quần chúng; tự giác hơn trong việc tham gia vào trào lưu thời đại cải cách sáng tạo, kiên trì xử lý tất cả những căn bệnh nan y kinh niên; tự giác hơn trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của nước ta, kiên trì phản đối mọi hành vi chia rẽ Tổ quốc, phá hoại đoàn kết dân tộc và hài hòa, ổn định của xã hội; tự giác hơn trong phòng chống mọi loại rủi ro, kiên trì chiến thắng tất cả những khó khăn và thách thức xuất hiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và thiên nhiên. Toàn Đảng cần nhận thức đầy đủ tính lâu dài, tính phức tạp, tính khó khăn của cuộc đấu tranh vĩ đại này, phát huy tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, không ngừng giành lấy thắng lợi mới trong cuộc đấu tranh vĩ đại này.

Thực hiện giấc mơ vĩ đại, nhất định phải xây dựng công trình vĩ đại. Đó chính là công trình vĩ đại mới xây dựng đảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi sâu thúc đẩy. Lịch sử đã và sẽ chứng minh, không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phục hưng dân tộc chắc chắn là không tưởng. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải luôn là lực lượng tiên phong của thời đại, giường cột của dân tộc; luôn là Đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Marx-Lenin, bản thân Đảng phải luôn luôn vững vàng. Toàn Đảng cần tự giác hơn nữa kiên trì nguyên tắc tính Đảng, dũng cảm đối mặt trực tiếp với các vấn đề, dám “nạo xương trị độc”, xóa bỏ mọi nhân tố làm tổn hại đến tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, loại bỏ tất cả những mầm bệnh gặm nhấm cơ thể mạnh khỏe của Đảng; không ngừng tăng cường năng lực lãnh đạo chính trị, năng lực dẫn dắt tư tưởng, năng lực tổ chức quần chúng, năng lực hiệu triệu xã hội của Đảng; bảo đảm Đảng Cộng sản Trung Quốc mãi mãi tràn đầy sức sống và sức chiến đấu mạnh mẽ. (Xem tiếp phần 4)

Nguồn:

Viết bình luận

Bình luận

Cùng chuyên mục